Den Syrisk Ortodoxa Kyrkan blev den 15 maj i år, 2002, som första ortodoxa kyrka i Sverige medlem i Svenska missionsrådet.

Medlemskapet i Svenska missionsrådet ger medlemmar i Syrisk Ortodoxa Kyrkan ett ypperligt tillfälle att engagera sig i organisationer både i Sverige och internationellt. SMR samarbetar med internationella utvecklingsorganisationer såsom Sida vilket nu ger en ökad möjlighet för syrianska ungdomar att aktivt delta i olika insatser i alla delar av världen. Det ger oss en möjlighet att på ett bättre och effektivare sätt nå ut till bl.a. vårt syrianska folk i mellanöstern och andra delar av världen. Den som vill engagera sig eller har frågor kan antigen söka sig till sin lokala kyrka eller till huvudsätet i Södertälje, Klockarvägen 110, tel 08 550 841 40, fax: 08 550 843 00 Svenska missionsrådet, SMR, är en sammanslutning av trossamfund, missionsorganisationer och andra kristna organisationer i Sverige, som samverkar med kyrkor, ekumeniska organ och andra samarbetsorganisationer i Sverige och andra länder. Samverkan sker för att tydliggöra Guds mission i världen genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap utifrån en helhetssyn i ett globalt perspektiv. SMR delar den kristna kyrkans övertygelse i alla tider om Jesus Kristus som Herre och Frälsare, om en treenig Gud- Fader, Son och Ande- och om världen som Guds skapelse. Utifrån denna övertygelse söker SMR fullfölja uppdraget som Gud givit de kristna i världen att förkunna de goda nyheterna om Guds rike. Svenska missionsrådet, SMR, bildades 1912 i syfte att vara en mötesplats för ekumenisk reflektion kring frågor om mission och kyrkornas och samfundens internationella ansvar. Idag är SMR en sammanslutning av trossamfund, missionsorganisationer och andra kristna organisationer i Sverige som samverkar sinsemellan och med andra aktörer i Sverige och internationellt. SMR vill tydliggöra Guds närvaro genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap, och strävar efter en hel- hetssyn på människan och hennes uppdrag i världen. Som ekumeniskt organ arbetar SMR för en helhetssyn på det kristna uppdraget. Det rymmer en mångfald av möjligheter till tjänande, där var och en bidrar med sin del. Konkret betyder det: – att SMR vill tydliggöra det kristna uppdraget och arbeta för kyrkors, samfunds och kristna organisationers samverkan och enhet, – att SMR vill förnya och fördjupa förståelsen av den kristna församlingens uppdrag och väcka debatt kring missions- och samhällsfrågor, – att SMR arbetar för kapacitetsuppbyggnad och god kvalitet inom det nationella och internationella arbetet. Missionsrådets hemsida: www.missioncouncil.se Vidare frågor kan skickas till: Mikael_Jene@hotmail.com Bilder kan ni se här.

Mikael Jene