Då var det dags för ett nytt årsmöte för SOKU-Sverige.
29 februari höll SOKU sitt årsmöte. Gamla ledamöter tackades för sin insats under det gångna året och nya krafter välkomnades in i den nya styrelsen.

I dessa dagar då världen präglas av krig, förstörelse och orättvisor, kan det vara svårt att se värdet i den enskilda

individens ideella insats för ett värdefullt arbete. Ju mer jag tänker på det stora globala, desto mer tydligt blir vår roll som ett ideellt ungdomsförbund.

Hur kan vi begära frid och fred i världen med ömsesidig respekt och förståelse om vi inte har frid i våra hjärtan? För det är här, på den vänstra sidan i bröstkorgen som livets puls börjar och slutar slå, där kärleken och hatet känns som starkast. Här i det lilla hjärtat börjar livet, och här i SOKU börjar den oändliga bildningsprocessen, som startar hos den enskilda individen, som i sin tur påverkar omgivningen och samhället och slutligen sprider kunskapen vidare i det globala och internationella.

Genom ett sjuårigt ideellt arbete som SOKU-Sverige har bedrivit, har vi lärt oss mycket om våra syrianska ungdomars behov, situation och intressen. Vi har inskaffat oss erfarenhet och kunskap för att nå till vårt mål som är att tillvarata syrianska ungdomars intresse på det religiösa, kulturella och sociala planet. År 2003 innefattar stora utmaningar för oss som ungdomsförbund. Utmaningar som ska leda till engagemang och effektivitet i våra lokala föreningar.

För att nå målet ska SOKU-Sverige inom kort starta ett ordförandenätverk, som kommer att bestå av samtliga ordföranden i alla lokala föreningarna. Syftet med ordförandenätverket är att bl.a. få handledning i ledarskapsarbetet, applicera nya förslag och idéer på sin lokala förening, se till att uppföljning av olika handlingsplaner följs samt utbyta tankar och idéer. SOKU har även vidtagit en strategisk insats med syfte att organisera och förstärka våra lokala föreningar, genom Paulus Marouki som har fått i uppdrag att åka runt och hjälpa våra föreningar som behöver etableras.

Syrianska språket är en viktig kärna i bebyggelsen av vår syrianska identitet, samt bevarandet av det rika kulturarvet som vi har ärvt av våra förfäder. Av den anledningen har SOKU-Sverige år 2002 lanserat S:t Efraims språkprogram, som en uppmuntran till alla intressenter att lära sig syrianska språket på ett enkelt och roligt sätt, samt en strävan att bevara det heliga tungomålet. I år kommer utvecklingen av S:t Efraims språkprogram att fortsätta med SUF och vi vill deklarera år 2003 som det syrisk-arameiska språkets år.

Eftersom all vår verksamhet och ideologi utgår ifrån vår religiösa tro, har SOKU valt att betona värdet av att tillhöra och bevara sin religiösa identitet genom Talmide projektet. Projektgruppen har i slutet av mars lanserat en hemsida med syfte att fungera som en arena, för att få andlig ro, utbilda sig i vår tro, ta del av intervjuer och dikter mm. Talmide gruppen kommer även att bidra med föreläsningar runt om i våra föreningar, med syfte att föra fram Jesus och bibelns budskap.

Jämställdhet är ett fenomen som har aktualiserats och debbaterats på samhällets olika nivåer. Överallt stöter vi på det, på skolor och kontor, inom idrott och föreningsliv. Dessutom är det hårdexploaterat bland våra ungdomar. Eftersom SOKU är måna om sina föreningars jämställda situation, har vi lyft upp debatten om jämställdhet ur ett kvinnligt/manligt och västerländskt/österländskt perspektiv i samband med en kurs som hölls i februari och ett seminarium som hölls i mars. Olika handlingsplaner för jämställdhet har fastställts för de lokala föreningarna, och uppföljning av handlingsplanen kommer att ske genom ordförandenätverket.

Handikappåret 2003, med fokus på mänskliga rättigheter är vad som gäller för samhällets olika folkbildningsinstitutioner att jobba med i år. Själklart är SOKU med på spåret och tar del av utvecklingen. Två veckoslutskurser kommer att arrangeras i höst i SOKUs olika föreningar med fokus på kyrkans roll för församlingsmedlemmar med funktionshinder. Detta sker genom projektet Dubbel utsatthet, där Sveriges Kristna Råd är huvudman för. För att fördjupa oss i temat människosyn och värderingar, kommer vi även att bedriva ett integrationsarbete med fokus på mångfald, integration och SOKUs roll i det svenska samhället.

SOKUs två traditionella och populära aktiviteter följer med även i år. Bieltävlingen har ägt rum i februari månad i S:t Petrus och Paulus kyrkan i Norsborg, där hemmalaget kammade hem vinsten. Körturnering kommer att äga rum i höst, närmare bestämt september månad. Plats och datum meddelas senare. För att avsluta denna händelserika vårtermin kommer SOKU-Sverige att arrangera en sommaraktivitet med olika workshops med inslag av de teman och projekt som har utvecklats under SOKUs tid. Andra arrangemang som SOKU stödjer i år är Årets syrian som meddelas under Körturneringen, Studentstipendium som meddelas under sommaraktiviteten och olika seminarier som kommer äga rum under vintern.

Vi har en otroligt spännande och lärorik tid som slår ut sina armar för att omfamna oss, där vi kan känna glädje, samhörighet och delaktighet i SOKU-Sveriges hjärta.

Förbundsstyrelsen år 2003:
Ordförande – Susanne Ayoub
Vice Ordförande – Daniel Aslan
Sekreterare – Feride Tas
Kassör – Robert Saldamli
Ledamot – Robert Abraham
Ledamot – Linda Vergili
Ledamot – Edward Malki
Suppleant – Alexandra Shamoun
Suppleant – Gunilla Togan
Valberedning – Diana Gezici
Valberedning – Anton Akdogan
Valberedning – Hulja Bayru
Revisor – Claudia Shamoun
Revisor – Elisabet Aktas

SOKU Sveriges ordförande
Susanne Ayoub

Susanne Ayoub