”Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud — han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina

män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet.

Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan — vi är ju delarna som bildar hans kropp.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man.” Ef 5:21 – 5.33

Ovanstående citat kommer från Bibeln och var en av styckena som togs upp den 29:e mars då SOKU-Sverige i samarbete med S:t Koriakos kyrkan i Norrköping anordnade ett seminarium om jämställdhet. Föreläsare för dagen var Fader Josef Dag och Pia-Sofia Passmark, prästkandidat vid Stockholms Stift. Beroende på hur man tolkar ovanstående text kan man diskutera om utdraget bidrar till jämställdhet mellan könen eller inte.

Seminariet handlade om jämställdhet ur ett syriskt ortodoxt perspektiv samt ur ett västerländskt perspektiv, med utgång ifrån Bibeln och dess texter. Jämställdhet i samhället, föreningar, arbetsplatser m.m. har tagits upp och diskuterats under en kurshelg i jämställdhet som SOKU-Sverige anordnade under februari månad. Detta var nästa steg i det jämställdhetsprojekt som SOKU-Sverige har bedrivit under året.

Ca 60-70 personer hade tagit sig till seminariet i Norrköping och lyssnade med spänning på Fader Josef Dags och Pia-Sofia Passmarks föredrag. Föreläsarna var båda mycket duktiga och de visste hur de skulle fånga publikens intresse. Efter de givande föreläsningarna hade några frågor förberetts som sedan diskuterades i mindre grupper. Resultaten redovisades senare då samtliga grupper samlades. Det fanns självklart också möjlighet att ställa frågor till båda föreläsarna. En fråga som mycket fokus lades på var fråga om kvinnliga präster.

Många av Sveriges politiker menar att Bibeln är kvinnoförtryckande och endast lyfter fram det patriarkaliska som något negativt, enligt Fader Josef Dag. Han menar att det inte stämmer att Bibeln är kvinnohatiskt. Att kvinnan har varit förtryckt i många år, det är dock ett faktum, men enligt Bibeln är alla lika värda och jämställda i Guds ögon, oavsett kön, ras eller klass.

När Gud hade skapat mannen var det något som saknades och då skapade Gud kvinnan av Adams revben och detta var mycket gott eftersom han tog revbenet som var närmast Adams hjärta, och hjärtat står för kärleken och det är jämställdhet, anser Fader Josef Dag.

”Herren Gud sade: Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” 1 Mos 2:18
”Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen”. 1 Mos 2:22
”Då sade mannen:
Den här gången är det ben av mina ben,
kött av mitt kött.
Kvinna skall hon heta,
av man är hon tagen.” 1 Mos 2.23
”Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett”. 1 Mos 2:24
”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem”. 1 Mos 1:27

Många kan uppfatta Paulus som kvinnohatare, men om man läser riktigt noga så kommer man nog ändå fram till att han inte var det. I första Korinterbrevet 11:3 står det: ”Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” 1 Kor 11:3
Här kan man dra en liknelse att Kristus är brudgummen och församlingen är bruden. Församlingen skall underordna sig Kristus eftersom han är Kristus och Kristus är god.
Paulus bygger ovanstående resonemang på Skapelsens ordning.

Fader Josef berättar att de som är ledare som t.ex. präster, patriarker och andra ledare ska göra uppoffringar och bör inte ha några förmåner gentemot de som de leder eller styr över. När detta är uppnått, då är det jämställt.

Jesus höjde kvinnans ställning; då han satte sig emot skilsmässobreven som var tillåtna på den tiden. ”Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap”. Matt 5:31-32

Pia-Sofia berättar att det inte var förrän på 1960-talet som kvinnliga präster accepterades i Svenska Kyrkan och hon menar att Bibeln är skriven av män, för män, men trots detta finns mycket skrivet för kvinnor. Hon nämnde även att på den tiden hade kvinnor inte rösträtt och deras vittnesbörd i t.ex. domstol räknades inte ens. Hon uppmanar oss alla att vara nyfikna och läsa mer, för om vi inte är nyfikna och frågar får vi heller aldrig veta. Några tips från Pia-Sofia är att läsa Esters och Ruts bok och även Första Moseboken kap 17 där det står mycket om kvinnor och jämställdhet. Pia-Sofia har rest runt mycket i världen och besökt många olika kyrkor och kulturer och upplevt en hel del olika religioner och traditioner och menar att i många fall väger traditionen in som den tyngsta punkten när det handlar om jämställdhet och att man då inte utgår ifrån den Heliga skriften eller Guds direkta tilltal.

Fader Josef menar att i fråga om uppdrag och uppgifter är det inte alltid lika självklart. Han tror inte det är menat att både kvinnor och män ska ha samma uppgifter och uppdrag, och i fallet om kvinnliga präster tycker han inte att det är en kvinnas uppgift att bli präst och är själv emot kvinnliga präster. Han säger samtidigt att vi endast får veta på Domedagen om det är rätt eller fel med kvinnliga präster. Ett av många argument som Fader Josef hade var att Jesus valde manliga apostlar. Han hade lika gärna kunnat välja kvinnliga eftersom det fanns många kvinnor som i Bibeln har betydelsefulla roller, t.ex. Jungfru Maria, Maria Magdalena m.fl. Dessa har varit framstående och viktiga personer, dock valdes ändå män för det apostoliska ämbetet.

SOKU-Sverige vill tacka alla deltagare under seminariet för deras stora intresse och engagemang. Vi tackar också för den utvärderingen som fylldes i, den var mycket positiv och givande för vår del. Vi hoppas kunna anordna fler seminarier längre fram under året. SOKU vill också passa på att tacka S:t Koriakos församling och de andra som ställde upp och hjälpte till och förberedde inför dagen. Ett stort tack!

Bilder från seminariet finns under Projekt/Eagle

Några citat ur bibeln:

”Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan.” 1 Kor 11:11

”Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud.” 1 Kor 11:12

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Gal 3:28

Feride Tas