Att få ett barn med funktionshinder är en omtumlande upplevelse för de flesta föräldrar. Barnet kan upplevas som en börda. Men också som en särskild gåva. Om familjen kommer från ett annat land än Sverige blir frågorna ofta ännu mer tillspetsade – frågor om livets mening, om relationen till medmänniskorna och till gud, om självständighet och beroende.

Den syrisk ortodoxa kyrkan är en del av ett samarbetsprojekt mellan olika delar av samhället som Bilda studieförbund, särskola, habilitering och andra religiösa samfund.

Projektet kallas Dubbel utsatthet, och vänder sig till både unga och vuxna som är församlingsansvariga och aktiva inom sin kyrka och/eller förening. Projektet utför ett arbete kring funktionshinder tillsammans med familj, församling och skola. Huvudman för projektet är Sveriges kristna råd.

Projektet ska:
• Stödja familjer med utländsk bakgrund, där någon eller några har funktionshinder.
• Inom församlingar, skola och omsorg öka förståelsen för olika värderingar, traditioner och livsstilar, och att ge insikt i religionens plats i människors liv.
• Sprida kunskap om synen på funktionshinder, och om hur det är att leva med olika slags funktionshinder i Sverige.

Det som vi upplever som annorlunda, onormalt och främmande hör ofta samman med den uppväxtmiljö, den tradition och det samhälle som vi som barn fostrats in i.

I alla tider har funnits människor med olika funktionshinder eller handikapp. Dessa människor har behandlats och bemötts mycket olika, beroende på vilka samhällsvärderingar som gällt i samhället.
Åsikter om och synen på handikapp varierar starkt mellan olika människor, kulturer och olika tider. För den enskilda människan finns alltså ett naturligt samband mellan hennes värderingar och synsätt med den omgivning som hon känner sig vara en del av.
I Sverige råder idag en stor enighet om att ett handikapp inte är en egenskap hos en individ, utan att handikappet uppstår när miljön, omgivningen inte är anpassad för individen.

Människor med funktionshinder blir ofta handikappade och utestängda från arbete, gemenskap, utbildning, kulturutbud och fritidsaktiviteter därför att samhället inte är utformat med hänsyn till dem och för att det inte alltid har varit självklart att stödja människor med funktionshinder. Fördomar och diskriminering har också hindrat många personer med funktionshinder från att ta del av den kunskap och de utvecklingsmöjligheter som dagens samhälle erbjuder.

Men också kyrkorna, som uppmanar oss att se Kristus i varje människa, har varit dåliga på att uppmärksamma och stödja de medlemmar som på olika sätt avvikit från ”det normala”.

Även här finns brister både i den fysiska miljön, som i bemötandet människor emellan och i möjligheten att få kunskap och fördjupning i sin tro.

Projektet Dubbel utsatthet vill lyfta fram dessa och andra frågor som berör människor med funktionshinder. Därför inbjuder Bilda tillsammans med projektet Dubbel utsatthet till en första utbildningsdag av ett antal dagar kring den Dubbla utsattheten.

Utbildnings ansvariga är konsulenter från Bilda Susanne Ayoub, Aziz Nehme, och projektledare Gun Källstigen. Vår förhoppning är att dagen ska ge verktyg till människor att initiera seminarier och studiecirklar i frågor som rör funktionshinder, såsom bemötande, attityder och tillgänglighet.

Första tillfället kommer att äga rum den 18:e oktober i St Kiriakos församling i Norrköping. Det kostar inget att delta. Deltagarna kommer att bjudas på lunch och fika under dagen, men senast 13 oktober krävs en anmälan till :
susanne.ayoub@bilda.nu eller till gunkallstigen@tele2.se
Vid frågor kontakta Gun Källstigen tel 0708/ 28 51 36

Hjärtligt välkomna!
Susanne Ayoub
Konult Bilda studieförbund

Gun Källstigen
projektledare Dubbel utsatthet

PROGRAM

09.30 kaffe
10.00 Presentation, filmvisning
10.30 Diskussion
11.00 MOD övningar, (mångfald och dialog)
12.30. Lunch
13.30 Film och diskussion
14.30 Fika
15.00 Fader Josef Dag (vad säger bibeln om funktionshinder?)
16.00 Avslutning

Susanne Ayoub & Gun Källstigen