Efter initiativ inom ramen för samarbetet Projekt Syriac mellan Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) och Syriska Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) kommer Uppsala Universitet under ledning av professor Bo Isaksson att förlägga undervisningen av kursen Syriska A vid Södertörns högskola.

Ett syfte för att göra studier i syriska mera tillgängliga för en större skara syrianer.

Kurs kod: 5SY100
Ansökan görs via Uppsala Universitet

KURSPLAN FÖR ARAMEISKA/SYRISKA A

BASKURS Arameiska/Syriska A, 20 poäng
1 Syfte:
Utbildningen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i klassisk syriska mot bakgrund av elementär realia.

2 Innehåll och uppläggning
Kursen består av följande 3 delkurser:

Delkurs 1
Grundkurs i klassisk syriska, 10 poäng. Delkursen innehåller följande moment: Elementa i syriskans språkhistoria och språkgeografi. Grunderna i syriskans ljudstruktur, formlära, syntax och ordbildningslära. Läsning av ca 20 normal sidor text.

Delkurs 2
Elementär syrisk textinterpretation, 5 poäng. Delkursen innehåller följande moment: Fortsatt genomgång av formlärans svårare delar samt satsläran. I samband härmed läses 30 normal sidor berättande prosa.

Delkurs 3
Syriska realia I, 5 poäng. Delkursen innehåller följande moment: Översiktlig orientering i det syriska språkområdets historia, litteraturhistoria, kulturella och religiösa förhållanden.

3 Examination
Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.
Universitet ämnar att vara så flexibel som möjligt för att prov datum ska passa dem flesta.

4 Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskilda förkunskaper motsvarande standardbehörighet C.3. Platsgaranti gäller

5 Kurslitteratur och övriga läromedel
Delkurs 1.
Grundkurs i klassisk syriska, 10 poäng
Dahl, Ö., Grammatik. Lund, 2:a uppl. 2003. (Översiktligt).
Robinson, Th., Paradigms and Exercises in Syriac Grammar, 4th ed. rev. By L.H.
Brockington, Oxford 1962 (eller senare), jämte texter som tillhandahålls vid undervisningen
Costaz, L., Dictionnnaire Syriaque-Français/Syriac-English dictionary, 12th ed., Dar el-Mashreq, Beyruth, u.å.
Referenslitteratur:
Elert, C.-Chr, Allmän och svensk fonetik. 7 omarb. uppl. Stockholm, 1995.

Delkurs 2.
Elementär syrisk textinterpretation, 5 poäng
Texterna hämtas med fördel ur:
Brockelmann, Syrische Grammatik, 10. Aufl. Leipzig 1965. (t.ex. Aposteln Addais lära).
The New Testament Syriac London: British & Foreign Bible Soc. 1966.
Gudstjänstliturgi enligt den syrianska ortodoxa kyrkan av Antiokia, Södertälje: Gabis 2002.

< i>
Kiraz, G.A., Lexical Tools to the Syriac New Testament, JSOT, Sheffield, 1994, repr. 1997. Jennings, W., Lexicon to the Syriac New Testament, Oxford 1926 (repr 1962).
Delkurs 3 Syriska realia I, 5 poäng
Dupont-Sommer, A., Les Araméens, Paris 1949, sv. övers. G. Marawgeh i Bahro Surjojo 1991-92 (i bokform Göteborg 1997, tillgänglig på Inst. f. Afro-asiatiska språk).

eller

Den dolda pärlan (The Hidden Pearl). Den syrisk-ortodoxa kyrkan och dess forntida arameiska kulturarv, ed. S. Brock, D.K.G. Taylor, E. Balicka-Witakowsik, W. Witakowski (Trans World Film), Rom 2001, (eng. original eller sv. övers.) vol 1 sid 61-160 ( = kap. 4-7)
Martling, C.H., Gud i Orienten, 2:a uppl. Skellefteå: Artos 2000, sid 16-42, 73-125, 193-199 ( = kap. 1:a,b; 2 a, c, d; exkurs 1), jämte:
Den dolda pärlan (etc), vol 2 sid 98-208 ( = kap 5, 6)
Brock, S., A brief outline of Syriac literature, Kottayam, India: St Ephrem Ecumenical Research Inst. 1997, jämte:
Den dolda pärlan (etc), vol 3, sid 167-253 ( = kap 8-9).

Litteratur i översättning:
Efraim Syrern: Hymnerna om paradiset, översatta med inledning och kommentar av S. Hidal Skellefteå: Artos 1985 (eng. Ephrem, Hymns on Paradise, intr. & transl. by S. Brock, New York: St. Vladimir’s Seminary Press 1990.

eller

Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre,Chronicle (known also as the Chronicle of Zuqnin) part III, transl. with notes and intr. by W. Witakowski, Liverpool: Liverpool Univ Press 1996

Referenslitteratur:
Wright, W., A Short History of Syriac Literature, London 1894 (nytr. Amsterdam 1966).
Kronholm, T., ”Paradiset hos Ephraem Syrus ” i Religion och Bibel, 37/1978, sid. 44-54.