Älskade och vördade andliga ledare, cor-episcopos, präster, diakoner, lärare, kyrkokörer, kyrkostyrelser och alla våra syrianska organisationer som består av troende barn av vårt välsignade stift,
bevarat i gudomlig nåd.

Herrens hälsningar och faderliga förböner och välsignelser i Herren ger jag alla. Hjärtliga gratulationer önskar jag er för de prisade högtiderna: jul, nyår och trettondag jul – Herrens dop.

Vi ber det gudomliga barnet som förkroppsligades att Han med sina välsignelser förgyller er, att Han med sin gudomliga kärlek stärker och kröner er, så att ni må fira glädjens och godhetens högtider i många år, och att med änglarna i himlen och herdarna i Betlehem ropa: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna; ty att en frälsare föddes åt oss idag” – Jesus Kristus; detta ger vi er bud om.

Idag firar vår prisade syriska kyrka vår Herre Jesu Kristus födelse
i köttet. Högtiden då gudomligheten och mänskligheten förenades;
högtiden då fred skapades mellan de himmelska och jordiska och
frälsning åt hela mänskligheten. I dag blev Gud människa och föddes
i köttet på jorden, så att vi kan födas i anden från himlen och bli
som honom i ande. Det vill säga: ”Gud steg ner från himlen och
förkroppsligades, genom den helige Ande och av Jungfru Maria,
gudaföderskan, och blev människa.”

Ängeln sa till herdarna att ”frukta inte, ty jag ger er bud om en
stor glädje – för hela världen. En frälsare föddes idag, Herre
Kristus, i Davids stad. Detta är ert tecken, att ni ska finna ett
spädbarn inlindat och lagt i en krubba”.
De vise männen som var avgudadyrkare – dyrkare av sol, eld och
astrologer – följde en stor stjärna som lyste, vilken de såg i öst
på himlen, som visade dem landet där konungarnas konung, Messias,
skulle födas. De nådde till Jerusalem och sade: ”Vart är judarnas
nyfödde konung? Ty vi har sett hans stjärna i öst och vi har kommit
för att tillbe honom.” Den stjärna de sett i öst ledde dem till vart
gossebarnet fanns. När de såg stjärnan gladdes de väldigt. De steg
in i huset och såg gossebarnet Jesus med Maria hans moder. De föll
ned och tillbad honom. De lade fram sina skatter och gav honom
offergåvor: guld, myrra och rökelse.

Mina älskade, ära ske i Guds namn, ty när han ville skapa en människa
till sin avbild och satan fick nys om detta grep avundsjuka hans
hjärta. Gud störtade honom från hans säte och hans högmod till
avgruden med de änglar som följt hans vilja. Satan började kriga för
att få Guds skapelse att synda och därmed gå miste om sin vackra
avbild. Adam och Eva bröt mot Guds bud och föll från ärans och
fulkomlighetens höjd och de fick smaka på döden som Gud straffat dem
med.

När Gud såg hans skapelse som fallit under satans träldoms ok,
steg han ner från höjdens prisade gränser för att frälsa skapelsen i
en tid då vår jord levde i mörker och en kall vinter. När tiden hade
kommit skickade Gud sin son till oss och visade sin kärlek gentemot
mänsklighten, och detta när mänskligheten levde i synd och var slav
under satans ok. Han kom för att frälsa mänskligheten från
vilsenhetens mörker och för att visa människorna att han är världens
ljus, att han är vägen, sanningen och livet.

”I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser
i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Han kom till sitt
eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot
honom gav han rätt att bli Guds barn.”

Hur vis och intelligent en människan än är kan denne inte förstå det
otroliga mysterium av det gudomliga förkroppsligandet. Låt oss inte
förundras av detta, ty till och med de himmelska härskarorna
förundras av Gud och hans handlingar. Dock visade Gud från början
sina profeter, genom andens öga, symboler och mysterier som visade
gudomens förkroppsligande och hans ankomst till världen. Profeter
symboliserade Maria vid en tistel som det brinner om, flammar om,
dock som ej brinner upp. Lik denna symbol steg Gud ner i Marias
sköte och hon brann inte upp av hans gudomliga eld. Födelsen visades
också genom symbolen då trädet födde lammet som räddade Isak från
döden när hans fader var på väg att offra honom åt Gud.

På samma sätt födde Maria Gud som blev människa och frälste världen
från satan, synden och döden. Maria blev ett tempel och den andre
himlen åt Gud, genom att han dväljdes i henne, förkroppsligades
genom henne och blev människa. Maria blev den andre Eva genom vilken synden rycktes från jorden och hela mänskligheten och genom henne gavs frälsning och liv till hela världen.

Profeten Jesaja, profeterade angående Guds förkroppsligande då han
sade: ”Se en jungfru skall bli havande och föda en son och han skall
kallas Emanuel, som som betyder ’herren är med oss’.”

När Gabriel skickades till Maria för att ge bud om havandeskapet
sade han: ”Hell dig full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du
bland kvinnor. Du har funnit nåd hos Gud. Den helige Ande skall
komma och den Högstes kraft skall stiga ner över dig. Därför är den
som föds från dig helig och han skall kallas den Högstes Son. Du
skall bli havande och föda en son och ge honom namnet Jesus. Han
skall bli stor och kallas Guds son.”

Det heliga evangeliet låter oss veta: ”Och Ordet blev kött och bodde
bland os, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde
har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ty så älskade
Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på
honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin
Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle
bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men
den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds
enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset.” (Joh 1:14; 3:16-19)

Slutligen ber vi, i och med denna färlsningens högtid, och vädjar vi
till Gud som steg ned till oss från höjderna och förkroppsligades
och blev människa och uthärdade allt mänskligt för vår skull: att
han mättar hungriga och fattiga, hjälper föräldrarlösa och änkor,
botar sjuka, stärker de svaga, tröstar de sörgande, förlåter
syndare, skapar fred mellan de som är osams, räddar fångar och låter
sin fred och frid verka mellan länder, planterar sin rättvisa och
kärlek i alla ledares-, konungars- och överhuvudens hjärtan i
världen, stärker sin kärlek och fred mellan alla kristna kyrkor och
bevara i frid Sveriges konung, överhuvuden, ledare och hela folket.
Må han välsigna era liv och förlåta era bortgångna och ge er och era
bortgångna i arv sitt himmelska rike genom sin stora barmhärtighet.

I denna underbara frälsningens högtid önskar vi Hans Helighet
Ignatius Zakai I, patriark av vår syrisk ortodoxa kyrka i världen en
god jul. Vi ber att han får glädjefulla högtider och ett långt liv
som andlig herde, och likväl ber vi om detta för hela kyrkans styre
i hela världen. Slutligen stämplar vi som symbol för välsignelser
och faderliga böner och vi önskar er glädjefulla och goda högtider
samt ett långt liv. Guds nåd vare med er alla.

Mor Dioscoros Benjamin Atas, patriarkalisk ställföreträdare i Sverige

Översatt från Syriska till svenska Gabriel bar cor-episcopo Simon
Bar-Sawme

Mor Dioscoros Benjamin Atas