Söndagen 24/7 besöktes S:ta Maria församling i Norrköping av biskopen Mor Severius över det heliga landet och Jordan. Även vårt stifts egen biskop, Mor Dioscoros Benjamin Atas fanns på plats för att fira denna gudstjänstliturgi.

I inledningen av predikan höll biskop Mor Dioscoros ett inledningstal där han tackade fader Melke Mourad för hans arbete i församlingen.

Biskopen talade om vikten att försöka lära sig det syrianska språket. Men samtidigt betonade han att det inte var detta som var det allra viktigaste, utan det främsta var att de andliga aktiviteterna fortskrider i kyrkan.

Han tackade även för biskopen Mor Severios besök i vårt stift under dessa dagar.

Sedan hölls en längre predikan av biskopen Mor Severios, församlingsprästen Melke Mourads bror. Biskopens ord under predikan var levande och fångade församlingens uppmärksamhet. Detta är mycket kortfattat vad som predikades:

Det finns människor som idag inte anser att kyrkan/präster behövs egentligen, utan att det räcker om man själv har en personlig tro på Gud. Att man ber i sin egen kammare hemma anses räcka, därför behöver man inte besöka kyrkan på söndagarna. Denna tanke är främmande för oss, eftersom Gud ger välsignelser genom kyrkan som inte den troende själv kan ta emot i sitt hem. I din kammare kan du inte ta emot några heliga sakrament eller ta nattvarden! Söndagen är Herrens dag och därför ska vi inte bara stanna hemma som kristna, utan det är vår plikt att komma till kyrkan och visa oss för Gud i Hans hus. Att man inte orkar gå upp på morgonen på söndagen på grund av lättja borde inte existera bland oss kristna.

Stå alltid fasta och håll fast vid er tro. Ångra era synder och ta emot Herrens förlåtelse.

Efter denna predikan hölls ett tal där biskopen läste upp en utmärkelse som patriarken Mor Ignatius Zakka I Iwas hade skickat till körledaren i kyrkan för hennes outtröttliga arbete i församlingen. Dessutom ses hon som en förebild för andra att arbeta i den Syrisk ortodoxa kyrkan. Det var ett glädjande besked att biskopen Mor Severios syster, Warde Mourad hade blivit utvald av kyrkans högste ledare att få ta emot detta ärorika pris.

Efter gudstjänsten bjöds församlingen på söndagsfika i lokalen intill kyrkan, där gratulationer framfördes för denna fina utmärkelse!

Det är glädjande att någon i vårt stift tilldelats detta pris, SOKU gratulerar körledaren för hennes insatser i den syrisk ortodoxa kyrkan och hoppas att fler på samma sätt kan bidra med sitt kunnande till sin lokala församling.

Daniel Yalin, Mediautskottet.