Den 25:e maj, en vecka efter konferensen till Aten skulle jag närvara under Svenska Missionsrådets (SMR) årsmöte som denna gång skulle äga rum i S:t Afrems Syrisk Ortodoxa Kyrka i Södertälje. Jag skulle ingå i ungdomspanelen samt berätta lite om Kyrkornas Världsråds konferens i Aten.

Ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas öppnade årsmöte med ett tal. Nedan följer utdrag ur det talet:

Kära Bröder och Systrar i Kristus

Ni är alla så hjärtligt och innerligt välkomna till S:t Afrems Syrianska ortodoxa kyrka i Södertälje.

Det är en stor glädje för oss att ha er här idag. Idag har ni besökt en tvåtusenårig tradition – nämligen den Syrisk Ortodoxa kyrkan, en kyrka från apostlarnas tider.

Först var det aposteln Petrus och sedan aposteln Paulus med sin vän Barnabas som missionerade i Mesopotamien, närmare bestämd i det nuvarande Syrien. De omvände det hedniska arameiska folket till kristendomen, och den första kyrkan organiserades i huvudstaden Antiokia år 37 efter Kristus (Antiokia ligger idag inom Turkiets gränser).

Det första missionsrådet var Jesus lärjungar. Och nu efter tvåtusen år fortsätter Kristi verk på jorden genom ett modernt svenskt missionsråd.

Det är glädjande att träffa människor som fortfarande lyder Jesu missionsbefallning: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn”. Det är oerhört viktigt, att vi inte ger upp. Att vi fortsätter i apostlarnas fotspår och förkunnar evangeliet, frälsningsbudskapet för alla människor. Den bästa gåvan vi kan ge människor är Jesu ord. Jesus har inte sänt oss för att härska utan för att lyda och göra andra lydiga. Det uppdrag Jesus ger oss har ett löfte med sig: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut”. Han är alltid med oss, alla dagar, utan avbrott. Detta är Hans gåva till oss.

Herren Jesus som är vägen, Sanningen, Livet och Kärleken välsigne er alla.

Ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas för syrisk ortodoxa Kyrkan i Sverige.

Under dagen skulle vi få lyssna på flera personer samt äta lunch i kyrkan. Det var hemlagade syrianska rätter som blev mycket uppskattat. En ny styrelse för SMR bildades där även Syrisk Ortodoxa Kyrkans Centralstyrelse Johan Melkemichel sitter som ledamot. Jag vill tacka generalsekreterare Göran Sturve som bjöd in mig till årsmötet och önskar honom och samtliga som arbetar inom SMR lycka till.

Jag fick kort tillsammans med Anna Ljung och Marta Axnér som också deltog i Aten berätta om vistelsen. Jag valde att som summering säga några ord för att ge en liten inblick i konferensen. Se http://www.missioncouncil.se/aktuellt/konferenstankar.htm

Efter presentationen var det dags för ungdomspanelen att träda fram. Nedan följer en kort beskrivning över det område som ungdomspanelen fick diskutera. Detta är mina egna reflektioner kring de frågor som vi fick fundera kring.

Hur tolkar vi vårt uppdrag från olika perspektiv? Vad betyder begreppet mission för dig personligen och det samfund/missionsorganisation du representerar? Hur tillämpar din organisation uppdraget? Om du får välja, vad skulle du fokusera ditt personliga missions engagemang på?

Det var få minuter per person och jag fick göra mitt bästa och fatta mig kort.

”Vi kan börja med att ställa oss frågan vad är mission egentligen betyder ur ett ortodoxt perspektiv. Efter en mycket intressant, intensiv och lärorik vecka i Aten fick jag en djupare förståelse av begreppet mission. Mission är något som jag själv konkret inte uttalat har arbetat med. Mission är inte heller någonting som den Syrisk Ortodoxa kyrkan här i Sverige uttalat arbetar med. Den blomstrande tiden för mission för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan mellan människor och över städer och länder skedde som intensivast de första århundradena och inte nu som en emigrerande kyrka i Sverige.

Men efter många diskussioner med olika människor har jag nu insett att mission är bredare än vad jag kunde tro och ligger närmare mig själv än vad jag kunde ana.

Den ortodoxa kyrkan har en egen tradition gällande mission som de senaste 30 åren har konkretiserats och beskrivs idag som liturgin efter liturgin, vilket är en väldigt djup och teologisk förklaring på missionsbegreppet ur ett ortodoxt perspektiv.

Eftersom jag inte är teolog så tänker jag inte ge mig in på någon djupare förklaring än så av den definitionen. Själva liturgin och nattvardsfirandet är det första steget till mission. Alltså att delta i gudstjänsten och ta emot Guds ord genom den heliga skriften. Det är i församlingen under gudstjänsten som missionerandet börjar.

Men tillsammans med tillbedjan finns andra former av kristna handlingar och aktiviteter som är kyrkans mission. Det är: Predikan Publiceringar av olika slag Doneringar, bistånd Religiös utbildning Ungdomsrörelser Förnyande av klosterlivet

Som Syrisk Ortodox kyrka och som ungdomsförbund arbetar vi klart inom dessa områden. Detta gör vi genom föreläsningar, tryck av böcker och broschyrer, olika kurser både i Sverige och i utlandet, körverksamhet, bibelundervisning och teaterverksamhet mm. Jag har insett att mission finns i många olika dimensioner och kan ses ur olika synvinklar.

Som ny i dessa sammanhang blev Kyrkornas världsråds konferens ett utmärkt tillfälle för mig för vidare missionsarbete.

Om du får välja, vad skulle du fokusera ditt personliga missions engagemang på? ”Att jag idag som ungdom på ett eller annat sätt får tjäna kyrkan ser jag som ett privilegium. Den Syrisk Ortodoxa Kyrkan med en nästan 2000 årig tradition och med ett arv, det arameiska språket, som vår Herre Jesus Kristus talade och som är mycket värdefullt för oss måste förvaltas. Att arbeta för att stärka de syrianska ungdomarna i sin identitet är en viktig fråga. För att finna sig själv i samhället är det viktigt att vara införstådd med sitt ursprung för att på så sätt vara en del av det. De ungdomar som är födda i Sverige ska lika mycket känna sig som svenskar som de känner sig syrianer. De behöver därmed ta del av sin historia, kultur, språk och religionen som formar deras personlighet. Vi vill att kyrkan ska vara en samlingsplats, ett hem för alla.

Några personliga ord som jag vill koppla till begreppet mission och ungdom är hämtade ur Bibeln: ”Låt ingen förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet” (1 Tim 4:12)

Det är min stora mission att så gott jag kan vara ett föredöme i ord, gärning, i kärlek, trohet och renhet.

Gunilla Togan

Gunilla Togan, Förbundsordförande