Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund grundades 1996 av en grupp syrianer med brinnande intresse för att jobba för den syrisk ortodoxa kyrkan och dess ungdomar.

SOKU-Sverige är idag ett förbund med 23 lokalföreningar runt om i landet. Förbundet har ca 11 000 medlemmar. Förbundets utveckling har de senaste åren tagit ett språngsteg framåt.

Utskotten är olika arbetsgrupper inom SOKU som arbetar under förbundsstyrelsens mål, riktlinjer och regler. Bildandet av olika utskott inom förbundet har stärkt organisationen och bidragit till att den utvecklats på många olika sätt. Vi ser våra utskott som de starka pelarna för skapandet av en ännu stabilare och starkare organisation.

De utskott som finns idag är följande:

Religionsutskottet, som arbetar med fördjupningen inom vår tro, teologi och annat andligt. Utskottet har arbetat hårt med deras hemsida som innehåller religiösa texter, musik, intervjuer m.m, tryckt ett antal broschyrer, slutfört teaterföreställningen S:t Abraham av Kaidon som blev en stor succé, samt skrivit en bönbok på svenska. Syftet med detta utskott är att genom olika typer av aktiviteter försöka lägga ner tid och arbete för att sprida Jesus Kristus budskap till våra ungdomar.

Mediautskottet består av ett antal personer som har som uppgift att dokumentera SOKUs aktiviteter, föreläsningar, nyheter inom den syrisk ortodoxa kyrkan genom bilder, intervjuer och artiklar som sedan läggs ut på hemsidan och även skickas för publicering till andra medier. Kort sagt kan man säga att mediautskottet arbetar för att SOKUs hemsida på nätet ska uppdateras kontinuerligt. Detta utskott försöker även arbeta med att SOKUs verksamhet uppmärksammas i massmedia.

Språkutskottet tog fram S:t Efraims språkprogram för ca 3 år sedan där man kan lära sig syriska ord på ett roligt och lekfullt sett. Utskottet har också arbetat med att starta syriska/arameiska språkkurser på högskolenivå i Södertörns högskola vilket gjordes i samarbete med SUF och Uppsala Universitet och har idag andra projekt på gång. Uppgiften som språkutskottet har är att sprida läran och kunskapen om det syriska språket, genom att vid tryck, reklam och olika typer av information bistå med översättning av olika typer av texter, brev, tal etc.

Kulturutskottetbestår av olika arbetsområden. Det första området handlar om musik där man just nu håller på med ett CD projekt. Målet är att spela in en CD med olika kyrkopsalmer och hymner för att föra vårt rika musik- och kulturarv vidare. De som ska sjunga på CDn kommer att vara SOKUs alla olika kyrkokörer. Andra delar som utskottet arbetar med för tillfället är SOKU´s 10-årsjubileum som äger rum hösten 2006. Inom Kulturutskottet finns också planer på att starta teaterprojekt, efter den framgång som S:t Abrahams teater har resulterat i. Kulturutskottets uppgift är att på olika sätt lyfta den syrianska kulturen och traditionen genom olika typer av aktiviteter.

Internationella Utskottet har som mål att skapa och knyta internationella kontakter med våra kyrkor och föreningar i andra länder för att längre fram starta olika former av samarbete med liknande ungdomsorganisationer i andra länder. Utskottet kommer t.ex. att arbeta med olika typer av studieresor i andra länder. Ett annat projekt man velat starta är också att göra en liten förstudie för att starta upp en fadderverksamhet med Indien.

Utbildnings & Utvecklingsutskottet är ett utskott som startades under årsmötet 2004. Idag består utskottet av valberedningen, revisorer samt ytterligare några personer. Syftet är att leda utbildnings-och utvecklingsfrågor inom förbundet. Utskottet ska även ansvara för utbildning av både styrelsen och de lokala föreningarna i först och främst föreningsliv och organisation, men även inom andra områden. Utskottet ska förutom detta granska stadgar och föreskrifter för utveckling och komma med förslag till olika förbättringsåtgärder som kan underlätta och effektivisera förbundets arbete.

Har du intresset att vilja vara med i SOKU och arbeta för kyrkan och ungdomarna? Ta din chans att vara med och skapa historia genom att påverka framtiden. Viktigt att fundera på är följande:

– Att ingå i ett utskott innebär att man har ett brinnande intresse och engagemang att kan avsätta ett par timmar i veckan för att arbeta med olika uppgifter inom utskottet. – Att man ska delta på utskottsmöten som hålls ca var annan eller var tredje månad beroende på vilka typer av uppgifter eller projekt som pågår. – Att man ska delta på utskottets och förbundets årsplanering och introduktionshelg. – Att man bör delta på SOKUs övriga nationella aktiviteter.

Gör så här:

Fyll i en utskottsansökan som du hittar på hemsidan i vänstra kolumnen. Där fyller du i de olika uppgifterna som behövs och skriver vilket utav utskotten du skulle vilja ingå i. Vi hör sedan av oss till dig!

I ansökan kan du också uppge om du är intresserad av någon speciell roll inom utskottet. I varje utskott skall en ansvarig, en vice ansvarig samt en sekreterare finnas (denna roll kan vara roterande).

OBS! Sista datum för ansökan till utskott är den 1 mars 2006.

Har du frågor eller funderingar kan du maila soku-kansliet@telia.com eller kontakta oss personligen i valberedningen.

Vänliga hälsningar: /SOKUs valberedning

Alexandra Shamoun David Aslan Daniel Yalin

SOKUs valberedning