Med ett öppet brev till alla läsare vill jag upplysa och påminna om det syrianska språkets yttersta viktiga roll för oss syrianer. Jag vill betona denna upplysning extra mycket och rikta orden framförallt till våra älskade och respekterade syrianska präster, munkar, lärare och föräldrar runt om i världen. Oavsett vilka omständigheter och situationer vi syrianer lever under och befinner oss i måste vi ständigt bevara och värna om det syrianska språket som en absolut och viktig del av vår identitet i livet. Min vädjan är att vi alla syrianer ska efterleva våra skyldigheter och principer gentemot vårt språk med yttersta försiktighet och ömhet.

Det syrianska språkets existens ligger faktiskt mer i de ovannämnda personernas händer än övriga syrianers. Samtliga kategorier har en gemensam uppgift – att agera som lärare.

Att agera som lärare har under alla tider haft ett högt anseende och yrket/uppgiften har alltid varit respekterad. Min uppfordran och varning är att det finns ett stort ansvar i denna roll. Uppgiften medför ett stort ansvar eftersom all form av undervisning påverkar människor inom livets olika områden. Det ställs höga krav på dem som ska besitta de ovannämnda positionerna och inneha en form av ledarroll eller läraruppgift, och det krävs att man verkligen är ett föredöme.

Vi har det syrianska språkets existens i våra egna händer. Det är oerhört viktigt att vi upplyser och informerar varandra om vikten av språkets betydelse och hur vi kan bevara det. Vi kan t ex låta våra barn närvara vid hemspråksundervisning, lärare kan trycka på vikten av det syrianska språkets unika historia, präster och munkar kan undervisa och med det syrianska språket påverka våra andliga liv.

Kyrkan måste alltid påminna föräldrar att uppmuntra sina barn till att engagera sig i hemspråksundervisningen. Syrisk Ortodoxa kyrkan är en kyrka som bevarat vår Herre Jesu modersmål (syrianska/arameiska) och firar sin gudstjänst på detta språk än idag. Därför är det än viktigare att vi bevarar detta språk så att inte vår kyrkliga liturgi, den Syrisk Ortodoxa kyrkans gudstjänster, möter svårigheter och andra hinder vad gäller bruket av vår Herre Jesu modersmål.

För oss syrianer är vårt språk heligt, unikt och en av de viktigaste delarna av det syrianska folkets identitet och historia.

Vi måste vårda vårt språk likt en munk som är sitt klosterliv trogen, likt en moder som ömt och varmt håller sitt barn i famnen nära hjärtat, likt en präst som tjänar sin församling i kärlek och en lärare som undervisar sina elever ur böckernas kunskapskällor. Likaså måste vi syrianer vårda och bevara vårat älskade språk – syrianskan.

Gabriel Yalgin, Göteborg