Årets riksstämma, den 10:e sedan SOKU startades var som alltid lika spännande och givande för alla deltagare. Detta år ägde riksstämman rum i Södertälje där ca 70 ungdomar valde att närvara från olika föreningar runtom i landet. Det hela började med att alla åt frukost tillsammans i en av S:t Afrems kyrkolokaler. Därefter hölls en kort meditation som hölls av Madlin Kurt och som hade till syfte att uppmärksamma oss alla om Guds goda skapelse, vilket var fridfullt och ljuvligt att lyssna på. Nu var det dags att sätta igång riksstämman och till mötesordförande valdes Murat Posluk (f.d ordförande för SOKU) och till mötessekreterare Roba Chukro.

Sedan var det dags att gå igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen från förra året samt att man skulle rösta för ansvarsfrihet för nya styrelsen, vilket man även gjorde. Det kändes spännande allt eftersom de olika punkterna på dagordningen fortgick eftersom alla visste att det snart var dags att utse den nya styrelsen 2006. Den tidigare styrelsen under år 2005 har lagt ner oerhört mycket tid och engagemang för att kunna prestera ett välsignat och framgångsrikt år för SOKU, genom Herrens välsignelse.

Men ännu var tiden inte inne, utan vi skulle få besök av vår ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas. Det är en stor ära och en fin gest att han kunde närvara under vår riksstämma och välsigna oss på plats. Biskopen talade om hur viktigt SOKUs arbete är för kyrkans framtid och om den nya tv-satsningen som SOKU är en del av. När det gällde Suryoyo Sat som den nya tv-kanalen heter så berättade även Johan Melkemichel om vad syftet med denna tv-kanal är och hur SOKU ska kunna använda mediasatsningen för att komma ut med Jesu budskap till den syrianska ungdomen. Han besvarade även alla frågor ang. den nya tv-kanalen som ställdes av dem nyfikna åhörarna.

Nu skulle valberedningen presentera ett förslag på lämpliga personer som skulle ingå i den nya styrelsen. Listan med alla namn lästes upp och man valde att rösta igenom hela förslaget, vilket innebar att allt gick smidigt till och att åhörarna var nöjda med den nya styrelsen. Ordförande Gunilla Togan tackade den gamla styrelsen och de ledamöter som lämnade styrelsen, vilka bestod av Alexandra Shamoun, David Aslan, Meshlin Melki, Jakob Yalgin, Hobil Varli, Juliette Özgun, Linda Vergili och Kennedi Akdogan. Även den förra ordförande, Gunilla Togan blev även avtackad för hennes hårda arbete under hennes post som ordförande.

Efter riksstämman hade man även olika utbildningar för alla ordförande, sekreterare och kassörer i de olika lokala SOKU-föreningarna, medan övriga deltog i olika diskussionshörnor där man diskuterade SOKUs verksamhet. Där fick deltagarna på olika sätt vara med och ge förslag på hur man i framtiden kan göra aktiviteterna mer lockande för ungdomar. Riksstämman avslutades med att vi alla åt en god middag tillsammans i en trevlig gemenskap.

Hela dagen blev lyckad och deltagarna åkte från riksstämman till sina respektive städer, medan andra valde att stanna kvar för att närvara på sponsorfesten för Suryoyo Sat där SOKU var inbjudna och som ägde rum i Genetas festlokal. Vi tackar Herren för Hans goda gåvor och rikliga välsignelser över oss alla under denna dag!

Härmed vill vi även passa på att önska den nya styrelsen all lycka och välgång i sitt svåra arbete under årets gång med en kort bön:

Herre Jesus, vi tackar Dig för den lyckade riksstämman och att Du hjälpte oss hitta rätt personer som skulle ingå i den nya styrelsen. Käre Gud, vi är svaga syndare, men genom din underbara nåd och kärlek är vi samtidigt starka! Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter som tillsammans kan åstadkomma mirakel i vårt arbete för den syrianska kyrkans ungdom.

Oavsett vilken post vi har i den nya styrelsen är vi alla lika inför Dig. Vi ber tillsammans att Du välsignar, styrker och beskyddar oss från allt ont.

Herre, lär oss att tjäna varandra i uppriktig kärlek och ödmjukhet. Utan dig Jesus Kristus är vi ingenting, men med Dig är vi allt! Amen…

Nya styrelsen för mandatperioden 2006-2007 består av följande personer:

Ordförande: Feride Tas
Vice Ordförande: Madlin Kurt
Kassör: Yusuf Aydin
Sekreterare: Roba Chukro
Ledamöter: Emanuel Barhaido, Gunilla Togan, Gabriella Gecer
Suppleanter: Lucia Cicek, Stefan Aydin
Valberedning: Daniel Yalin, Yuhanes Kurt, Sandra Özmen, Suheyla Sever, Suzie Gevriye.
Revisorer: Rima Afram, Berolla Sahdo.
Bilder från rikstämma

Mediautskottet