Under den heliga synodens möte som ägde rum i Patriarkatet i S:t Ephrem i Sayidnaya, Damaskus mellan den 9-12 oktober beslutade man att nya biskopar ska vigas för den syrisk-ortodoxa kyrkan.

För det syrisk-ortodoxa stiftet Holland, har man valt ut två kandidater. munken Hanna Aydin, patriarkalisk ställföreträdare för Tyskland och munken Avgin Aydin, som tjänar kyrkan i USA. Ett val kommer inom den snaraste framtiden äga rum i Holland under ledning av synodens representanter, Biskop Mor Severius Hava (Bagdad), Biskop Mor Gregorius Hanna Ibrahim (Aleppo) och Biskop Mor Philoxenos Saliba Özmen (Mardin).

En glädjande nyhet är att munken Mattias Nayis som är uppvuxen i Sverige kommer att vigas till biskop för S:t Ehprem seminariet. Munk Mattias har sedan en tid tillbaka varit rektor på prästseminariet i Sayidnaya, och har under alla SOKUs resor till Syrien och patriarkatet varit en hjälpande hand och tagit hand om våra ungdomar som åkt dit på studieresa.

Samtidigt har man under detta synodsmöte beslutat att två nya stift ska grundas. Det ena är Adiyaman stiftet (Turkiet) och här ska man viga munken Malke Ürek till biskop. Munk Malke har under de senaste åren tjänstgjort Adiyaman och dess närliggande städer och byarnas syrianska befolkning. Adiyaman har tidigare varit ett syriskt-ortodoxt stift men lades ner pga av den kraftiga minskningen av syrianer i området, detta efter svärdets år då tusentals syrianer mördades och förföljdes.

Det andra stiftet är Storbritannien. Här ska man viga munken Touma H. Dakama som tjänstgjort i landet de senaste åren. Stiftet Tyskland har man ännu inte beslutat något om, men det kan komma att delas upp i två eller tre stift. Dock så är frågan inte uppklarad.

SOKUs mediautskott kommer allt efter att munkarna vigs till biskopar dokumentera detta på hemsidan.

SOKU-Sverige framför sina gratulationer till de utvalda munkarna och våra syrianska bröder och systrar i de nya stiften. Vi önskar munkarna välgång samt Herrens rikliga välsignelser i deras vardagliga arbete i stiften. Må Herren vägleda dem och hjälpa dem i deras kommande arbete.

Josef Aslan – Mediautskottet