Med studentstipendium vill SOKU-Sverige uppmuntra och konkret hjälpa de ungdomar som tillhör den Syrisk Ortodoxa Kyrkan att vilja gå vidare till en eftergymnasial utbildning.

Ytterligare ett syfte är att vi vill att syrianska ungdomar ska tänka på sin religion och kyrka och bidra med åsikter och tankar om detta. SOKU-Sveriges mål är att nå ut till ungdomarna och därför vill vi lyssna på vad ungdomarna har att säga.

Stipendium år 2006 – Tema: ”Sökandet efter Gud”

För att vara med och söka detta stipendium ska man skriva en kort uppsats om ovanstående tema. Under uppsatsskrivandet vill vi att man ska hålla sig till ämnet och försöka svara på några eller samtliga av frågorna nedan:

•Hur kan man göra för att komma närmare Gud och leva ett bättre kristet liv?
•Hur kan vi leva upp till vår plikt att vara Guds tjänare på jorden?
•Hur kan man hantera de hinder man stöter på vägen i sitt sökande efter Gud?

Maxbeloppet för stipendiet år 2006 är 5000 kr och kommer att delas ut i december år 2006.

Ansökningsregler

Sista ansökningsdatum för stipendiet är 15 dec. Uppsatsen mailas in till soku-kansliet@telia.com. För att kunna söka studentstipendiet måste tre huvudkriterier vara uppfyllda. De är uppdelade på följande vis:

1. Kriterier på den sökande

•Sökanden ska vara mellan 18 och 30 år.
•Sökande måste ha blivit antagen, eller påbörjat utbildning på högskola/universitet eller yrkesutbildning, ej kortare än nio månader.
•Sökande måste vara medlem och tillhöra en SOKU-förening.
•Personer som sitter med i SOKU-Sverige styrelsen får inte ansöka.

2. Kriterier på den sökandes utbilding

•Utbildning som åberopas i ansökan ska antingen företas på en svensk högskola, yrkesskola eller annan utbildningsinstitution godkänd av Centrala Studiestöds Nämnden för utbetalning av studiemedel.
•Utbildning sökt får inte understiga nio månaders heltidsstudier.

3. Krav på sökandes kreativitet

•Sökande skall bifoga en uppsats mellan 2-4 A4 efter tema bestämt av förbundsstyrelsen.

För att läsa tidigare års vinnande bidrag, klicka på Aktiviteter / Studentstipendium.

SOKU