Mina älskade och vördade cor-episcopos, munkar och präster, diakoner och lärare, diakonissor och kyrkostyrelser, alla syrianska organisationer och alla troende tillhörande vårt välsignade stift som befinner sig under Herrens Nåd.
Vi ber det gudomliga barnet att Han skall smycka er i sina välsignelser, styrka och kröna er i sin gudomliga kärlek, ge er många år av firande av dessa högtider i glädje och godhet.

Herrens fridshälsningar, böner och faderliga välsignelser utsträcker vi åt er alla. Hjärtliga lyckönskningar i samband med Herrens födelse, det nya året och Herrens dop.

Vi ber det gudomliga barnet att Han skall smycka er i sina välsignelser, styrka och kröna er i sin gudomliga kärlek, ge er många år av firande av dessa högtider i glädje och godhet.

Med änglarna i himlen och herdarna i Betlehem sjunger vi ”ära åt Gud i höjden, frid och fred på jorden och ett gott hopp åt människorna”. Idag föddes åt oss Frälsaren Jesus Kristus och vi ger er bud: Idag firar vi Jesus Kristus födelse i köttet, den högtid då Gudom och Mandom förenades, fredens högtid mellan de himmelska och jordiska och frälsning åt hela mänskligheten. Ty idag tog Gud mandom och föddes i köttet på jorden, så att vi skall kunna födas i anden från himlen och bli som Honom i Anden. Ty det står:

”Gud steg ned från himlen, avlades av den Helige Ande och tog mandom av Jungfru Maria Gudaföderskan” (niceanska trosbekännelsen)

Ängeln sade till herdarna att frukta inte se jag ger bud om en stor glädje, en glädje för hela världen. Ty idag föddes åt er en Frälsare, Herren Jesus Kristus, i Davids stad. Detta får ni som tecken att ni skall finna ett barn som är lindat, liggandes i en krubba (jfr Luk 2:10-12) .

De vise männen som dyrkade solen, elden och tydde stjärnor – avgudadyrkare; dessa hade följt en stor stjärna som lyste i himlen i öster, en stjärna som visade dem platsen där Kristus föddes, konungarnas konung. De nådde Jerusalem och frågade:

”Vart är judarnas nyfödde kung? Ty vi har sett hans stjärna i öst och har kommit för att tillbe honom.” (jfr Matt 2:2)

Den stjärna de sett i öst visade vägen framför dem tills det att den lyste över den plats där pojken var. När de såg stjärnan gladdes de oerhört. De såg in i stallet och såg Jesus med sin mor. De föll ned och tillbad Honom, de lade fram sina skatter och erbjöd honom offergåvor: guld, myrra och rökelse.

Mina älskade, ära åt Guds namn: ty när Han skapade människan i sin avbild och like, hörde Satan och blev avundsjuk. Satan började kriga tills det att han fick Guds skapelse att synda och därmed gå miste om sin sköna avbild. Adam och Eva bröt mot den gudomliga lagen, föll från fullkomlighetens och Ärans höjd och fick smaka döden som Gud hade varnat dem för.

När Gud dock såg sin skapelse som fallit under Satans träldoms ok, steg han ned från sina högt ärevördiga gränser för att frälsa sin skapelse i en tid då människorna befann sig i synder och under satans träldoms ok. Han kom för att frälsa människorna från mörkrets villfarelse och för att visa människorna att Han är världens ljus, att Han är Vägen, Livet och Sanningen.

”I Honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det […]. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn.” (Joh 1:4-5; 1:11-12)

Mina älskade, hur vis och intelligent än människan är, kan han inte utforska och förstå det otroliga sakrament som är Guds förkroppsligande. Bli inte förundrad, ty också änglar och de himmelska härskarorna förundras av Gud och hans gärningar.

Gud visade från början för sina profeter med Andens öga genom symboler och olika tecken sin Gudoms förkroppsligande och ankomst till världen. Profeterna signifierade Jungfrun Maria med tisteln som flammade men som inte brann upp (jfr 2Mos 3:2) – på samma sätt steg Gud ned i Jungfru Maria och hon brann inte upp av Hans Gudoms eld. De (profeterna) signifierade ankomsten genom trädet som födde en vädur genom vilken han räddade Isak från döden, när hans far Abraham skulle offra honom som offergåva till Gud (jfr 1Mos 22:1-14). Detta symboliserar att Maria på samma sätt födde Gud som tog mandom och frälste världen från satan, synden och döden. Maria blev således boning och den andre himlen åt Gud, i det att Han dväljdes i henne och tog mandom genom henne.

Maria blev den andre Eva, genom vilken synden rycktes från jorden och hela mänskligheten; och genom henne blev det frälsning och liv åt hela världen.

Profeten Jesaja profeterade om Guds förkroppsligande och hans födelse när han sade:

”Se en junfru skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14).

Och när ängeln Gabriel skickades av Gud att ge bud till Maria om födelsen sade han till henne:

”Hell dig full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor […]. Du har funnit nåd hos Gud […]. Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds son. […] Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son […].” (Luk 1:28; 1:30; 1:35; 1:31-32)

Johannes evangelium säger:

”Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. […] Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. .Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset […].” (Joh 1:14; 3:16-19)

Således ber vi och vädjar, i denna frälsningens högtid, till Gud som steg ned till oss från himlens höjder, tog mandom och blev människa och som uthärdade allt mänskligt för oss:

Må han mätta de hungriga och fattiga; leda änkor och änklingar; hela de sjuka och styrka de svaga; trösta de sorgsna och förlåta syndare; skapa fred mellan de som är osams och frigöra de fänglsade; överrösa sin fred och frid mellan alla länder; och plantera sin rättvisa och kärlek i alla ledares, kungars, furstars och styrandes hjärtan i hela världen; befästa sin kärlek och fred mellan alla kristna kyrkor; vaka i frid över Sveriges kung, ledare och folk; må han välsigna er i ert liv och förlåta era hädangångna deras synder; ge er och era bortgångna sitt himmelska rike.

I samband med skönheten i denna frälsningens högtid frambär vi högtidliga lyckönskningar till Hans Helighet Ignatius Zaka I, patriark för vår syrisk ortodoxa kyrka i hela världen. Vi önskar åt honom glädjefulla högtider, ett stillsamt liv i sitt andliga styre; likväl önskar vi detta till hela kyrkans ledare i hela världen.

Vi fastställer och stämplar denna julehälsning med välsignelser och faderliga böner och önskar åt er alla glädjefulla och goda högtider i många år framöver.

Herrens nåd vare med er.

† Dioskoros Benjamin Atas

Metropolit och patriarkalisk ställföreträdare i Sverige

Översatt av: Gabriel Bar-Sawme

Mor Dioskoros Benjamin Atas