SOKU grundades 1996 av en grupp syrianer med brinnande intresse för den syrisk ortodoxa kyrkan och dess ungdomar. SOKU är idag ett förbund med 24 lokalföreningar runt om i landet och ca 10 000 medlemmar. Förbundets utveckling har de senaste åren tagit ett språngsteg framåt.

Utskotten är olika arbetsgrupper inom SOKU som arbetar under förbundsstyrelsens mål, riktlinjer och regler. Bildandet av olika utskott inom förbundet har stärkt organisationen och bidragit till att den utvecklats på många olika sätt. Vi ser våra utskott som de starka pelarna för skapandet av en ännu stabilare och starkare organisation.

De utskott som finns idag är följande:

Religionsutskottet, som arbetar med fördjupningen inom vår tro, teologi och annat andligt. Utskottet har arbetat hårt med deras hemsida som innehåller religiösa texter, musik, intervjuer m.m, tryckt ett antal broschyrer, slutfört teaterföreställningen S:t Abraham av Kaidon som blev en stor succé, samt skrivit en bönbok på svenska. Syftet med detta utskott är att genom olika typer av aktiviteter, sprida Jesus Kristus budskap vid SOKUs veckoslutskurser, läger och övriga aktiviteter och projekt.

Mediautskottet, arbetar med att skapa det material som behövs för ständig uppdatering och utveckling av SOKUs hemsida, genom reportage, nyhetsuppdateringar, intervjuer, dokumentera organisationens aktiviteter. Mediautskottets uppgift skall förutom detta upplysa, belysa, skapa debatt kring aktuella ämnen som berör vår Syrisk Ortodoxa Kyrkas tro och lära. För att kunna arbeta inom dessa områden behöver utskottet skribenter som är duktiga på att uttrycka sig i skrift. Dessutom arbetar utskottet i samarbete med andra medier för att lyfta upp SOKUs arbete även i massmedia där organisationens arbete uppmärksammas för utomstående befolkning. Målet med utskottets arbete är att både medlemmar och utomstående ska kunna följa SOKUs arbete ute på nätet och samtidigt vill man uppnå fler antalet besökare på vår hemsida.

Språkutskottet tog fram S:t Efraims språkprogram för ca 3 år sedan där man kan lära sig syriska ord på ett roligt och lekfullt sett. Utskottet har också arbetat med att starta syriska/arameiska språkkurser på högskolenivå i Södertörns högskola vilket gjordes i samarbete med SUF och Uppsala Universitet och har idag andra projekt på gång. Uppgiften som språkutskottet har är att sprida läran och kunskapen om det syriska språket, genom att vid tryck, reklam och olika typer av information bistå med översättning av olika typer av texter, brev, tal etc. Utskottet ska vid SOKUs aktiviteter lyfta det syrianska språket på olika sätt.

Kulturutskottet består av olika arbetsområden, där vi nyligen har sett skördad frukt i form av SOKUs 10-årsjubileum, SOKUs CD-skiva med kyrkliga hymner från kyrkokörer i olika städer i Sverige och dessutom i samarbete med övriga utskott och förbundet anordnat den senaste teaterföreställningen ”Den förlorade sonen”. Kulturutskottets uppgift är att på olika sätt lyfta den syrianska kulturen och traditionen genom olika typer av aktiviteter och projekt.

Utbildnings & Utvecklingsutskottets syfte är att leda utbildnings- och utvecklingsfrågor inom förbundet. Utskottet ska arbeta med SOKUs organisationsutveckling och även ansvara för utbildning av både styrelsen och de lokala föreningarna i först och främst föreningsliv och organisation, men även inom andra områden. Utskottet ska förutom detta granska stadgar och föreskrifter för utveckling och komma med förslag till olika förbättringsåtgärder som kan underlätta och effektivisera förbundets arbete.

Har du intresset att vilja vara med i SOKU och arbeta för kyrkan och ungdomarna? Ta din chans att vara med och skapa historia genom att påverka framtiden!

Viktigt att fundera på är följande:

– Att ingå i ett utskott innebär att man har ett brinnande intresse och engagemang att kan avsätta ett par timmar i veckan för att arbeta med olika uppgifter inom utskottet.

– Att man ska delta på utskottsmöten som hålls ca var annan eller var tredje månad beroende på vilka typer av uppgifter eller projekt som pågår.

– Att man ska delta på utskottets och förbundets årsplanering och introduktionshelg

– Att man bör delta på SOKUs övriga nationella aktiviteter.

Att söka till något av SOKUs utskott:

Fyll i en utskottsansökan som du hittar på hemsidan (www.soku.org) i vänstra kolumnen. Där fyller du i de olika uppgifterna som behövs och skriver vilket utav utskotten du skulle vilja ingå i. Vi hör sedan av oss till dig!

I ansökan kan du också uppge om du är intresserad av någon speciell roll inom utskottet. I varje utskott skall en ansvarig och en vice ansvarig finnas.

OBS! Sista datum för ansökan till utskott är den 1 mars 2007.

Har du frågor eller funderingar kan du maila oss personligen i valberedningen.

/Guds frid i Kristus!

SOKUs valberedning

Daniel Yalin (Norrköping) – Daniel.yalin@soku.org

Yuhanes Kurt (Göteborg) – Yuhanes.kurt@soku.org

Sandra Özmen (Stockholm) – Sandra.özmen@soku.org

Suzie Gevrige (Trollhättan) – Suzie.gevrige@soku.org

Suheyla Sever (Örebro) – Suheyla.sever@soku.org

”…Var och en skall få sin lön efter sitt arbete”. (1 Kor 3:8)

SOKUs valberedning