Vi frambringar Inkarnationens Mysterium till vår älskade Herre Jesus Kristus, Guds ende Son.

Kära bröder och systrar i Herren,
I Herrens gränslösa Kärlek önskar vi i stor glädje presentera den nya boken Inkarnationens Mysterium som är den andra i serien efter Glädjekällan.

Vad är Inkarnationens Mysterium?
– Boken tar upp kärnfrågan i vår Heliga Kyrkas tro: – Hur och Varför Gud den Obegränsade förkroppsligades? Men även andra relaterade frågeställningar tas upp: – Hur ser vår Kyrka på den eviga Jungfrun, Guds moder?

Vi har försökt att utforma boken på bästa möjliga pedagogiska sätt, både vad gäller utformning och innehåll. Trots det blyga antalet sidor omfattar ändå boken på ett undervisande sätt följande ämnen:

• Den Kristna Ideologin

• Människans skapelse

• Människans syndafall

• Syndafallets följder

• Fädernas arvsynd

• Försoningen

• Försoningens villkor

• Guds Sons födelse av Jungfrun

• Den eviga Jungfrun

• Den förstfödde

• Guds bröder

• Den inkarnerade Guden är av ett självständigt väsen och en natur

Inkarnationens Mysterium bygger på en fri översättning ur Hans Helighets storslagna verk, Theological, Dogmatical, Historical & Spiritual Articles & Essiaes (part two). Det är här viktigt att poängtera att vi liksom Glädjekällan ansträngt oss ytterst med att översättningen ska ge exakt samma budskap som originaltexten, men på en skönt flytande svenska. Vi tackar innerligen alla som hjälp till i granskningsprocessen.

Inkarnationens Mysterium är liksom Glädjekällan en bok som inte bara bör finnas i varje hem, utan i varje hand. Vi hoppas verkligen att varje bror och syster i Kristus skaffar denna bok snarast åt sig själv och även åt sina närmaste.

Slutligen, må Inkarnationens Mysterium vara en lykta och ett ljus i ert andliga liv.

För beställning, kontakta SOKU förbundskansli:
Inkarnationens Mysterium säljes till självkostnadspris, 20 kr
Telefon: 08-550 401 53
e-mail: soku-kansliet@telia.com

Era bröder i Kristus och era böner behövande,
Abouna Deyroyo Samuel Issa, Benjamin Aktas

Religionsutskottet