Tio dagar efter Jesu himmelsfärd blev den Helige Ande utgjuten över lärjungarna. Detta var det Heliga löfte som Herren gav åt lärjungarna: Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. (Joh 16:7). Löftet om dop i den Helige Ande uppfylldes och har fortsatt att uppfyllas genom århundraden och årtusenden ända tills idag.

Denna glädjefyllda högtid kallas även för Kyrkans födelsedag eftersom det var i denna dag som lärjungarna emottog den Helige Ande och började predika inför folket i många olika språk och organisera den första Kristna församlingen.

Själva ordet pingst härstammar från grekiskans pentekoste och betyder den femtionde. Tidigare var pingsten en gammal judisk skördehögtid som man firade femtio dagar efter påsk, men senare firade man det till minne av när Gud gav sitt folk de tio buden på Sinai berg.

Vad lär oss den Heliga Bibeln om den Helige Ande?

Den Helige Ande är Guds Ande och därför har den alltid existerat.

Redan i andra versen i första Mosebok läser vi om den Helige Ande: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. ” (1Mos 1:2).

Profeten Jesaja pratar om den Helige Anden: … Herrens Ande…, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren.

Herren pratar om den Helige Ande i Johannes evangeliet (15:26 ): …sanningens Ande, som utgår från Fadern.

Den Helige Ande fanns även i Gamla testamentet. I berättelse om Simson läser vi: ”Herrens Ande började verka på honom, medan han var i Dans läger mellan Sorga och Estaol” (Dom 13:25). Om Saul läser vi: ”Då föll Guds Ande över honom, och han profeterade mitt ibland dem.” (1Sam 10:10). Och om David: ”Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver” (1 Sam 16:13).

Och hur den Helige Ande kom över både Saul och David var genom att de blev smorda av olja som Herren beordrade dem att förbereda i andra Mosebok.

Genom smörjelsen av oljan kom den Helige Ande över dem och så även den Helige Andes gåvor. I Joel 2:28 läser vi: ”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner”. Och det var detta som skedde på den femtionde dagen (pingsten), när Aposteln S:t Petrus förklarade denna vers från Profeten Joels bok i Apostlagärningarna 2:16-17: ”Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar”.

Den Helige Ande kan också överföras från en person till en annan:

Detta skedde med de sjuttio äldre under Profeten Moses tid då Herren sade till honom: ”Då sade Herren till Mose: ”Kalla samman sjuttio män av de äldste i Israel, sådana som du vet är folkets äldste och dess tillsyningsmän bland folket. För fram dem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. Där skall jag då stiga ner och tala med dig, och jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem” (2Mos 11:16-17). Och vidare: ” Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer” (2Mos 11:25).

Om vi går fram i tiden till Nya Testamentet och hur det är idag ges den Helige Ande på tre olika sätt:

Genom den Heliga smörjelsen

Genom Prästers handpåläggning

Genom den Heliga andningen.

Den Heliga andningen läser vi om i S:t Johannes Evangelium att efter Herrens uppståndelse för lärjungarna där Han sade: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden” (Joh 20:22-23).

Genom handpåläggning gav apostlarna den Helige Ande och detta nämns om folket i Samarien. ” Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, 16eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. 17Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande” (Apg 8:14-17).

Den Heliga smörjelsen var också känd under den apostoliska eran. S:t Johannes skriver: ”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen” (1 Joh 2:20) och vidare: ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er” (1 Joh 2:27).

I dopet smörjer vi barnet med den Heliga Krisman (Myron) och lägger handen på dem och andas på deras ansikte och säger: ”Ta emot den Helige Ande”. Och genom den Heliga smörjelsen blir vi tempel åt den Helige Ande och den Helige Ande börjar bo i oss…

S:t Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna: ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?” (1 Kor 3:16). Och ” Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” (1 Kor 3:19).

Alltså bör var och en av oss komma ihåg att vi blev tempel för den Helige Ande och den Helige Ande började bo i oss…

Slutligen, Var och en kan i sin egen friget bestämma att ta emot den Helige Ande, arbeta med Honom och vi är fria att förkasta och släcka den Helige Ande. Och det allvarligaste, att häda mot den Helige Ande. Alltså att fullständigt förkasta Honom genom ens liv.

Man bör ej heller tro att varje ande leder dem till Guds Ande. Aposteln säger: ”… tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen” (1 Joh 4:1).

Källa: Delar hämtade ur: El-Keraza Magazine. 19, 20

H.H. Påve Shenouda III

ReligionsUtskottet