VIDEOKLIPP

Den Heliga Krisman är ett sakrament genom vilket den döpte tar emot Den Helige Andes kraft och gåvor. Så att den döpte blir stark i tron, växer upp och stärks i ett andligt liv.

Vår herre Jesus Kristus lade grunden till detta sakrament när han döptes i floden Jordan. När han steg upp från vattnet bad Han samtidigt och då kom den Helige Ande ner över Honom i form av en duva. Då hördes en röst från himmelen som sade: ”Du är min älskade Son. I dig har jag funnit behag” (Mark.1:11) Den kvällen som han skulle lida sade Han till sina lärjungar: ”Och jag skall bedja Fadern , och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder: sanningens Ande, som världen icke kan taga emot” (Joh.14:16-17)
”Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i Helig ande.” (Apg.1:5)

Den Heliga Krisman fulländar det Heliga dopets sakrament. Det är en pånyttfödelse i anden, det står ju skrivet: ”Det som är fött av kött, det är kött, och det som är fött av Anden, det är ande” (Joh.3:6)

Det är viktigt att smörjas med Helig Krisma för att bli frälst, ty vår Herre Jesus nöjde sig inte med att säga: ”Om en människa icke bliver född av vatten” utan han fortsatte och sade: ”och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike” (Joh.3:5)

När lärjungarna befann sig i Jerusalem hörde de att Samariens befolkning hade tagit emot Guds ord samt blivit döpta och troende genom Filippos. Men de hörde även att de inte hade tagit emot den Helige Ande. Då skickade de dit Simon Kaifas och Johannes. De gick dit och bad över (välsignade) dem så att de skulle ta emot Den Heliga Ande. De lade sina händer över dem och de tog emot Den Helige Ande. (Apg.8:17). På så vis blev gåvan av den Helige Ande känd som frälsningens insegel till alla som döps, såsom aposteln S:t Paulus har skrivit i sitt andra brev till korintierna: ”Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus och den som har smort oss, det är Gud, han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden till en underpant i våra hjärtan” (2 Kor.1:21-22)

De Heliga lärjungarna och våra första författare påminner oss om att man tar emot Den Helige Ande genom handpåläggning. Såsom aposteln Paulus gjorde i Efesus med de tolv människorna som han döpte, när han lade händerna på dem kom Den Helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade. Och såsom det står skrivet i Johannes första brev: ”I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven alla kunskap” (1 Joh.2:20) Sedan sade han: ”Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom… hans smörjelse undervisar er om allt – den talar sanning och inte lögn. Gör vad som den har lärt er: förbli i honom” (1 Joh. 2:27).

Den Heliga Krisman är också en påminnelse om smörjelseoljan i det Gamla testamentet: ”Helig är den och Helig skall den vara för er” (2 Mos. 30 :32). Skillnaden mellan oljan i det Gamla och Nya testamentet är att nu smörjs alla döpta med den. I det Gamla förbundet sa Gud: ”Ingen får smörja in kroppen med den” (2 Mos. 30:32), men Kristus har upphävt detta bud och erbjuder denna Helighet till alla döpta kristna. ”Alla som berörs av” den Heliga smörjelseoljan ”får del av dess Helighet” (2 Mos. 30:29).

När lärjungen Johannes döpte folket i Efesos, välsignade han den Heliga Krisman i en stor brunn för att sedan använda den till att smörja de som skulle döpas. Här får vi veta att den Heliga Krismans sakrament har använts sedan apostlarnas tid.

Den Heliga Krismans beståndsdelar är ren olja och balsam. Balsamen symboliserar Gudomligheten och oljan symboliserar mänskligheten. Såsom den Heliga Krisman är En som består av balsam och olja, så är också Kristus En i naturen och personen som består av gudomlighet och mänsklighet. Aposteln Paulus har sagt: ”Ty vi är en Kristus välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade.” (2 Kor 2:15)

Den Heliga Krisman symboliserar alltså och ger oss del av den Helige Andes liv och kraft.

Den Heliga Krisman välsignas av patriarken av Antiokia, två biskopar hjälper till när det är nödvändigt.

Källor: – De sju sakramenten i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan (översättning från Ktobonoyo),

Hans Helighet Patriarken Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas – Contemporary theology,

Hans Helighet Påve Shenouda III

– Det grundläggande ur Sakramenten (översättning från Ktobonoyo)

Hans Nåd Mor Philixinos Yuhanon Dolabani

On SEPTEMBER 25 2004, H.H Ignatious Zakka I, Patriarch of Antioch and H.B Baselious Thomas I Catholicose of the East of the Syriac Orthodox Church consecrated Myron (Chrism) at Marthoman (St.Thomas) Syriac Orthodox Church, Kothamangalam, India. The commentry is given in Malayalam language; the language spoken by the people of Kerala State in South India.

ReligionsUtskottet