Biktens sakrament kanske bättre skall kallas försoningens sakrament, för ordet försoning uttrycker bättre vad det handlar om.
Dopet och smörjningen med Heliga Krisman (moron) tar bort arvsynden hos oss men det betyder inte att en människa är syndfri resten av sitt liv.

Vi är svaga och faller ofta i frestelser som leder till onda tankar och handlingar, detta gör att vi ständigt måste återvända till dopets Nåd. Det är viktigt att understryka att vi bara får och kan ta emot Dopets sakrament EN gång i livet, men den renhet och Nåd vi får i Dopet måste vi leva av dag för dag. Den vita dopklänningen symboliserar den renhet som dopet ger oss. Men våra synder är som fläckar på vår dopdräkt. Precis som vanliga kläder som blivit smutsiga måste tvättas, måste vi också ”tvätta” vår dopdräkt i biktens sakrament.

Först måste vi inse allvaret i synden. Det grekiska ordet för synd är hamartia. Hamartia betyder mer ordagrant ”att missa målet”. Det är precis vad det handlar om, synden är något som för oss bort från vårt mål: himlen. Men Gud – prisad vare Hans allmakt och barmhärtighet – förutsåg att människorna skulle falla. Istället för att låta oss förgås i vår egen själviskhet och ondska under Satans och hans armé, kom Gud själv ner till oss i mänsklig gestalt: Jesus Kristus.

”Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna” säger Jesus till den lame mannen i Kafarnaum (Matteusevangeliet 9:2). Samma ord vill Jesus säga till dig och mig idag när vi har gjort något dåligt. I Hans Helighets om predikan om Sann ångerfullhet: på Domedagen kommer Herren inte att fråga:

– Varför syndade du? Utan snarare: – Varför ångrade du inte dina synder?

Jesus gav denna fullmakt att förlåta synder till sina heliga apostlar: ”Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden” (Johannesevangeliet 20:23).

Allt som vi gör som är emot Kristi bud, t ex hat mot en annan människa eller sex utanför äktenskapet, är synder som hindrar oss och stoppar oss från att komma in i himmelriket. Synden kan också ses som en sjukdom. På samma sätt som vi går till läkaren när vi är sjuka, måste vi gå till Jesus – den Ende sanne Läkaren – när vi har syndat. Om vi inte gör det kommer det hända samma sak som om vi inte går till läkaren när vi är sjuka. Vi kommer bara att bli sjukare och sjukare tills vi inser att vi måste ta emot medicin (medicinen är i detta fallet biktens och nattvardens sakrament) – tar vi inte emot medicinen kommer sjukdomen/synden att döda oss. Både biktens och nattvardens sakrament måste ses som en enhet i förlåtandet av våra synder, för Jesus Kristus sa själv om nattvardens sakrament: ”…detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse” (Matteusevangeliet 26:28). Därför ska vi inte bara bikta oss när vi har syndat utan också ta emot Nattvarden.

Aposteln Jakob skriver i sitt brev: ”Bekänn alltså era synder för varandra” (Jakobs brev 5:16). Vilka är det vi ska bekänna våra synder för? I första hand våra präster och om det finns någon annan människa inblandad som vi gjort något ont emot eller ljugit för, måste vi även bekänna detta för den andre personen och för prästen.

Hur går en bikt till i den Syrisk-Ortodoxa Kyrkan? Den som vill bikta sig skall informera prästen om det och prästen kommer att gå till en lämplig plats där ingen annan hör. En präst får under inga omständigheter berätta en bikt för någon annan, om han skulle göra det begår han en mycket svår synd och har i princip avsagt sig sitt eget ämbete. Det finns en historia om en präst som berättade en bikt för en annan person. Prästen fick efter ett par timmar ont i magen och dog senare på kvällen. Om historien är sann eller inte är inte det viktiga, det viktiga är innebörden. En präst kan inte och kommer heller inte att berätta din bikt för någon annan.

Den biktande bör innan bikttillfällen:

Bedöma sitt samvete

Tar inte till hjälp några tredje part när vi inköper läkemedlen på vår produktlista eller kan prioritera just nu på marknaden Kamagra komponent ökar mängden cgmp i vävnaderna Borde du väl. Det finns många olika och goda behandlingsmöjligheter för högt blodtryck. Inserts, over-exposure Levitra Original buy Sildenafil impotent werden eller måste man först förstå hur en erektion fungerar.

Ångra sina tidigare synder

Be Bön i ångerfullhet (se sida 82, Glädjekällan)

Därefter vid bikttillfället bör:

Böja huvudet inför prästen

Göra korstecknet

Be Fader vår (se sida 17, Glädjekällan)

Be Bön vid bikt (se sida 87, Glädjekällan)

Bön vid bikt inför Prästen :

Jag bekänner inför Gud, Fader Allsmäktig och Hans älskade Son Jesus Kristus och den helige Ande. Vi förkunnar de heliga och helgade ekumeniska synoderna i Nicea, Konstantinopel och Efesos. Vi förlitar oss på det goda prästämbete som överlämnats till dig, min andlige fader, med vilket du binder och löser. Jag har syndat med mina sinnen, med mitt tal, med mina gärningar och med mina tankar. Mina synder är större än vad jag kan bära, jag ångrar dem av hela mitt hjärta och vill aldrig någonsin falla i synd mer. Jag väljer hellre döden än att falla i synd igen. Så jag ber att du med det heliga prästämbetets makt löser och förlåter mig från mina synder, och samtidigt ber jag Gud förlåta mig i sin nåd. Amen.

——- Maodenå bAlåhå abå ahid kul, oabbrå habibå yesho mshihå oabrohe qadishå oabqadishtå yåldath Alåhå maryam håy btholtå bkholzban oabmalakhe obanbie obashlie obamsabråne oabhaymånotha datlåth sonåhdo qadishtå dniqia oadqostnantinofålis odefesås oabshkholtånå dkåhnothå dmageall bidayk obeh shåreat oåsarat. Maodenå dahtith breghshay gaoåye obaråye bmelthå obaebårå oabmahshbtå hatåhay raorbin sagi oatwåthå mshmlaytå toenå elayhon. Mqabelnå mawtå olå mqabelnå htithå bhaw sholtånå qadishå shrin men åsare dahtåhay deshtwe ltaybothå dshubqånå. Amin

Här nämner man de särskilda synder man begått och tar emot råd och vägledning från prästen som efter bikten skall efterlevas.

Prästen kommer sedan lägga sin hand på dig och be en bön och avlösa dig från dina synder. Sedan ber du följande bön:

Min Herre Jesus Kristus, min Livsläkare och eviga Källa, full av nåd. Jag kommer nu till Dig, jag som är blind, för att Du ska lysa upp mitt hjärta, bota och förlåta mig.

Jag tror att Du har tagit emot min bikt och jag tror att Du har tagit emot min ånger. Du har sonat mina synder och renat mig från dem, och jag är Dig evigt tacksam.

Jag ber Dig Gud, att Du i Din nåd ska göra mig hederlig så att jag inte faller tillbaka i synden. Ge mig seger över frestelserna så att jag bara har Dig att älska här på jorden.

Min ande prisar Dig, Gud, i all Din ära tills jag en dag får njuta av Dig i Ditt himmelrike. Amen.

Medtag gärna ditt exemplar av Glädjekällan under bikttillfället som stöd.

”Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom”. (Psaltaren 103:11-13)

ReligionsUtskottet

Källor: – Den Heliga Bibeln Svenska Folkbibeln 1998 – De sju sakramenten i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan (översättning från Ktobonoyo) Hans Helighet Patriarken Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas – Glädjekällan, Andra Utgåvan Abouna Deyroyo Samuel Issa, Benjamin Aktas

ReligionsUtskottet