Symposium Syriacum är en konferens som sedan starten 1972 hålls vart fjärde år vid något utvalt universitet. I slutet av varje symposium bestämmer deltagarna var nästa symposium ska hållas. År 2004, för fyra år sedan, var ett universitet i Beirut värd för Symposium Syriacum (se rapport på www.soku.org) och då valdes Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano (ICSCO, www.icsco.org) i Granada i Spanien till att vara värd för den tionde Symposium Syriacum för år 2008.

Erbjudan om att stå arrangör för årets symposium hade kommit från Javier Martinez, som är ärkebiskop av Granada och ordförande för ICSCO. Årets symposium hade parollen ”Beyond the Frontiers – Life, Art and Literature of the Syriac Speaking and the Arabic Speaking Christian Communities” och hölls vid ovan nämnda läroanstalts institution Seminario Diocesano San Cecilio mellan 22-24 september 2008. Sedan många år tillbaka hålls en annan konferens i anslutning till Symposium Syriacum, som kallas Conference on Arabic Christian Studies, och i år hölls mellan 26-27 sept. 2008, efter en dags avbrott den 25:e september för utflykt för deltagarna.

På symposiumet samlas forskare från skilda länder för att hålla föreläsningar som behandlar olika aspekter av det syrianska språket, litteraturen och folket. Syftet med symposiumet är att ge forskarna möjlighet att presentera sin forskning för varandra, för att dels hålla varandra uppdaterade om varandras forskning och dels att få knyta kontakt med andra forskare som håller på med liknande forskning. Det är också ett bra tillfälle att få nya uppslag, synpunkter eller hjälp till den egna forskningen.

Detta tionde Symposium Syriacum hade lockat till sig ca 120 föreläsande forskare, förutom de ca 45 forskarna som föreläste på den VIII:e (åttonde) Conference on Arabic Christian Studies. Utöver föreläsarna fanns ett ganska stort antal åhörare, som kommit dit för att lyssna på en hel del intressanta och lärorika föreläsningar, däribland representanter för olika syrianska organisationer.

Från SOKU närvarade ordföranden Yusuf Aydin och språkutskottsledamoten Sami Aydin, från SUA ordförande Gabriel Marawgeh, från SUF Emanuel Barhaido. Det fanns även syrianer från andra länder representerade där, från bl.a. Tyskland, Holland, Belgien och Libanon.

På grund av det stora antalet föreläsningar som skulle framföras under symposiumets tre dagar hade man för det mesta bakat in fyra föreläsningar parallellt med varandra. Man fick alltså välja att gå på en av fyra parallella föreläsningar, vilket gjorde att valet kunde stå mellan mer än en intressant föreläsning varje gång och då fick i vissa fall innehållet fälla avgörandet för vilken föreläsning man gick på och i andra fall gick man för föreläsarens skull. Varje föreläsning fick inte vara längre än 25 minuter med 5 minuters tid för frågor och diskussion. De flesta föreläsningarna var på engelska, men franska, spanska och tyska förekom också.

Bland föreläsarna hade vi flera forskare från Sverige. Från Uppsala Universitet var Mats Eskhult först ut med att tala om partikeln Kad i satser med konditional funktion i det syrianska Peshitta Nya Testamentet, därefter talade Ewa Balicka-Witakowska om hur den gammaltestamentliga staden Jerikos labyrint finns representerad i miniatyrillustrationer från två syrianska handskrifter; sedan talade hennes make Witold Witakowski om två syrianska krönikeböcker som täcker en historisk period fram till år 819 respektive 846; sedan talade Assad Sauma om den nyligen bortgångne arameiske poeten Denho Makdisi-Elias (1911-2008) och hans vackra syrianska dikter, och slutligen från Lund talade Samuel Rubenson på konferensen för ”Kristna arabiska studier” om de olika versionerna av ökenfädernas tänkespråk (på grekiska Apophthegmata Patrum) på syrianska, arabiska och etiopiska och om sin framtida forskning med dem.

Bland de syrianska föreläsarna från olika länder kan nämnas den tidigare i Sverige boende munken Mikael Öz, som numera doktorerar vid Oxfords universitet i England och höll sin föreläsning om Qyriaqos av Tagrits bok om den Gudomliga Försynen. Här fanns även doktoranden Gabriel Rabo från Göttingen universitet i Tyskland, som talade om de bevarade handskrifterna av Dionysios Bar Salibis verk; vidare Shabo Talay från Erlangen-Nürnberg universitet i Tyskland, som talade om den litterära verksamheten på den nyarameiska dialekten Turoyo; vidare Aho Shemunkasho från Salzburg universitet i Österike, som talade om våra källor till Johannes av Dara och handskrifterna till hans skrifter. Från Holland fanns Johny Messo från Foundation Study Centre Aramea, som talade om ursprunget till benämningen syria(n) och suryoyo och deras förhållande till assyria(n). På ett övertygande sätt visade han på basis av tillförlitliga källor hur dessa två benämningar bör hållas åtskilda, då de betecknar två skilda folkgrupper och hur suryoyo kom att ersätta oromoyo och inte othuroyo som vissa vill göra gällande. Från Istanbul i Turkiet fanns Zeki Aydin, som studerat i St. Ephrem Ecumenical Research Institute (SEERI, www.seeri.org) i Indien och som föreläste om Jakob av Sarughs homilia över Zakay tullindrivaren. Vi hade även ett flertal syriansk ortodoxa och maronitiska föreläsare och deltagare från Libanon och syrisk kristna från Indien. Det fanns ocks några östsyrianska deltagare.

Det var en stor bredd på de artiklar som presenterades på Symposium Syriacum av de främsta forskarna inom syrianska studier, men vi kan inte gå in på de alla av utrymmesskäl. Nämna bör vi den främste och mest respekterade forskaren inom ämnet, nämligen Sebastian Brock, som har ägnat en stor del av sitt liv åt syrianska studiernas framsteg. Han var bland de första som höll sin föreläsning och den handlade om hur man daterar odaterade texter med hjälp av förekomsten av vissa adjektiv i texterna och kunskapen om under vilka århundraden dessa adjektiv blev vanliga. Redan för tjugo år sedan på V Symposium Syriacum i Leuven i Belgien år 1988 hade han givit en föreläsning om hur man med hjälp av vissa ords utformning kunde datera texter. Vid årets Symposium Syriacum fick han en färdigtryckt festskrift på 846 sidor tilldelad sig till sitt 70 års jubileum, innehållande artiklar av hans tidigare elever och vänner.

Ett glädjande inslag i årets Symposium Syriacum var de många stora projekt för det syrianska språket som presenterades. Ett av de största kulturbevarande projekten presenterades av Fader Columba Stewart från Hill Museum & Manuscript Library (HMML, www.hmml.org). Projektet går ut på att handskrifter som är svårtillgängliga och sköra fotograferas och digitaliseras, för att bevaras och bli lättillgängliga för forskare. Man håller för fullt på med att digitalisera syrianska handskrifter i Mardin, Diyarbakir och Midyat i Turkiet, i Aleppo och Homs i Syrien och på olika ställen i Libanon och Indien. De har redan hunnit fotografera flera tusen syrianska manuskript. Som forskare/läsare kan man beställa elektronisk kopia av en digitaliserad handskrift till en mycket låg serviceavgift. Det hade varit önskvärt om också personer som har handskrifter i sitt privata ägo kontaktade Fader Columba Stewart, för att få dem inkluderade i detta viktiga projekt. På så sätt skulle deras bevarande säkras, samtidigt som de i digitalform blir tillgängliga för forskare.

Ett annat mycket stort och viktigt projekt presenterades av Eric Ringger från Brigham Young Universitet i USA. Deras projekt, som är ett samarbete med Oxford universitetet, går ut på att bygga upp en omfattande digital korpus/textsamling av främst utgivna, men också av en del ännu inte utgivna syrianska böcker. Denna digitala boksamling skapas genom att man skriver in texterna på datorn, som sedan genom ett avancerat program görs sökbara och dessutom kommer man att kunna få en lingvistisk analys av enskilda ord i en text genom att klicka på ordet. Fader Mikael Öz och David Taylor, den senare en av de mest lovande av Sebastian Brocks tidigare elever, är några av de forskare som är involverade i detta omfångsrika projekt.

Ett lingvistiskt projekt presenterades av Terry Falla från Melbourne universitet i Australien. Projektet heter International Syriac Language Project (ISLP) och går ut på att sammanställa en omfattande syriansk-engelsk ordbok, som ska involvera många forskare från olika ämnesområden. Ett liknande projekt presenterades av Andreas Juckel från Münster universitet i Tyskland, som går ut på att göra en utförlig ordbok till den syrianska Peshitta Nya Testamentet och som täcker även andra syrianska bibelöversättningar. Ett annat stort projekt i denna anda, som närmar sig till sitt slut, presenterades av Michael Sokoloff från Bar Ilan Universitet i Israel. Han har i över fem år jobbat med att översätta Carl Brockelmanns väldigt betydelsefulla syriansk-latinska ordbok till engelska och uppdatera den. Denna ordbok har dessutom utökats med nya exempel, uppdaterad etymologisk information och referenser till nya textutgåvor. Ordboken kommer att finnas både i tryckt form och i elektronisk version någon gång till mitten av nästa år. Jonathan Loopstra från Catholic University of America presenterade sin forskning om de olika sorters punkter som förekommer i syrianska handskrifter, och om hur kunskapen om dessa speciella punkter kan bli ett viktigt bidrag till en syriansk ordbok.

En del långsiktiga projekt presenterades av syrianen George Kiraz, som är grundare av Bethmardutho, the Syriac Institute (www.bethmardutho.org) och av bokförlaget Gorgias Press (www.gorgiaspress.com). Han beskrev flera stora projekt som han har startat tillsammans med andra forskare. Han kallar det övergripande projektet för WikiSyriaca, som bland annat ska inrymma en omfattande encyklopedi över det syrianska arvet och kallas Encyclopedia Syriaca. En mindre version av denna, som kallas Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (EDSH), kommer att under 2009 finnas i tryck på Gorgias Press och är förberedd av Sebastian Brock, George Kiraz och Lucas Van Rompay. Ett annat projekt som kallas Bar Brikha Bibliographical Database (http://www.gorgiaspress.com/barbrikha) kommer att byggas upp och är avsedd att innehålla listor över alla utgivna böcker och studier relaterade till det syrianska språket. David Taylor kommer att vara ansvarig för detta projekt med bibliografin. Ett tredje projekt handlar om att ge ut Jakob av Sarughs homilier i en tvåspråkig syriansk-engelsk version. George Kiraz är själv ansvarig för detta projekt och välkomnar alla som vill delta i detta projekt att kontakta honom. Ett liknande projekt omfattar en tvåspråkig syriansk-engelsk utgåva av de befintliga persiska martyrernas levnadsteckningar. Detta projekts huvudredaktör är Adam Becker; också han välkomnar deltagare. Ytterligare ett projekt går ut på att ge ut Mikael den Stores (d.v.s. den Äldres, d.ä.) historiska krönika i en tvåspråkig syriansk-engelsk utgåva, och även andra krönikor i framtiden. Huvudansvarig för detta projekt är den framstående syrianska historikern Amir Harrak. Slutligen planeras en digital utgåva den syrianska bibeln (Interlinear Syriac Bible) under redaktion av Richard Taylor.

Resultatet av ett avslutat projekt som kallas ”The Formation of a Communal Identity among West Syrian Christians (451-1300)” presenterades av direktören för projektet Robert ter Haar Romeny från Leiden Universitetet i Holland. Detta viktiga projekt som på ett tydligt sätt visar hur en syriansk identitet skapades under ovan angiven tidsperiod var finansierad av Netherlands Organization for Scientific Research och avslutades i år. En föreläsning som handlade om syrianernas identitet i diasporan var framförd Martha Wozniak. En del föreläsningar handlade också om de kristnas situation i dagens Irak.

De flesta andra föreläsningar som framfördes på årets Symposium Syriacum, som vi inte kommer att presentera här, handlade om väldigt varierande ämnen. En lista över hela programmet kan tillhandahållas av oss för den intresserade. På inbjudan från Dr Martin R. Zammit beslutades i slutet av årets symposium att nästa Symposium Syriacum år 2012 ska hållas vid University of Malta, Faculty of Arts, at the Department of Arabic & Near Eastern Studies (http://home.um.edu.mt/arnes/). Det informerades även att en hemsida för Symposium Syriacum kommer inom kort att byggas upp med adressen (osäkert) www.symposiumsyriacum.com .

Torsdag 25 september togs deltagarna på en utflykt först på förmiddagen till den centrala Granada och den vackra katedralen där och på eftermiddagen till Alhambra, där vi kunde se vackra trädgårdar och byggnader med rikt utsmyckade och ornamenterade arkitektur från den moriska d.v.s. arabiska tiden. De deltagare som stannade kvar ända till söndagen 28 sept. skulle även få besöka Cordova, en annan mäktig stad efter morerna.

Förutom de många intressanta föreläsningar vi fick höra och den kunskap vi fick med oss från årets Symposium Syriacum i Granada hann vi presentera oss för flera duktiga forskare, som kan bli bra kontakter för SOKU. Vi hann även skaffa oss många nya och betydelsefulla vänner, som vi med stor glädje ska försöka hålla ett levande kontakt med.

Yusuf Aydin – FS och Sami Aydin – SU