Det var när jag var i Granada, Spanien för att närvara vid konferensen för den tionde Symposium Syriacum och åttonde Arab Christian Conference i september 2008, som idén om att göra en enkätstudie benämnd som ”Aramean (Suryoyo)” Identity” uppkom. Under konferensen presenterade jag resultaten från min tidigare enkätundersökning – ”Assyrian Identity” med nästan 400 svaranden. De synpunkter och kommentarer jag fick efter denna presentation från arameiska/syrianska intellektuella samt sakkunniga västerländska forskare visade att det behövs en mer fördjupad forskning i denna komplexa identitetsfråga hos ett folk som benämner sig som araméer/assyrier/kaldéer/syrianer (suryoye). Så som jag lyssnade på den assyriska och kaldeiska rösten, vill jag även lyssna på den arameiska/syrianska. Detta för att få ett bredare perspektiv för min doktorsavhandling som jag för tillfället arbetar med i Lodz universitet, Polen.

Det var efter ett besök i Sverige för sju år sedan, där jag kom i kontakt med syrisk ortodoxa anhängare, som jag blev intresserad av historia och nutida liv hos arameisk-talande folk. Även när jag var i Syrien (där jag studerade arabiska i ett år), Turkiet, Tyskland och Brasilien träffade jag människor från den Syrisk ortodoxa kyrkan men även medlemmar tillhörande den Syrisk katolska kyrkan, Maronitiska kyrkan, Kaldeisk katolska kyrkan, Österns assyriska kyrka samt protestantiska kyrkor. Jag träffade också människor som inte identifierade sig själva med någon av de ovannämnda kyrkorna men som var involverade på olika sätt i dessa församlingar. På detta sätt insåg jag att det är en sann mosaik – ett folk som benämner sig med flera namn och talar flertalet arameiska dialekter och/eller andra språk, tillhörande flera kyrkor men har en gemensam historia (i synnerhet det smärtsamma minnet av Seyfo) samt en oro för den aktuella och nutida situationen i hemlandet och därtill en oro inför den framtida identiteten i diasporan.

I Polen har jag sedan ett par år tillbaka undervisat och gett ut publikationer om the icke-muslimska minoriteterna i Mellanöstern, främst de arameisk-talande. För två år sedan började jag att samla information och uppgifter för min doktorsavhandling. Med resultaten från enkätundersökningen ”Aramean (Suryoyo) Identity” hoppas jag skriva avhandlingen ”Modern Arameans and Assyrians: in search for national identity”. Avhandlingen kommer att innefatta tre delar – teoretisk, historisk och sociologisk. I den teoretiska ramen kommer jag presentera de olika sätten till identitetskapande. Den historiska bakgrunden fokuserar sig på 1900-talet, i synnerhet Seyfo och emigrationen från hemländerna. Den tredje, sociologiska biten kommer förhoppningsvis presentera något nytt i form av de personliga men anonyma åsikterna hos araméerna i jämförelse med assyriers och kaldéers.

Först och främst är jag intresserad hur araméerna/syrianerna uppfattar sig själva och då i frågor om språkkunskaper (klassisk syrisk/edessa arameiska och andra arameiska dialekter), kontakten med arameisk/syriansk kultur (tidsskrifter, television, radio, internet etc.), inställningen gentemot tradition, vikten av högtiderna, den religiösa bakgrunden och vanor och slutligen hoten till arameisk/syriansk identitet samt hur man går tillväga för att bevara identiteten.

Jag hoppas att det samlade materialet av denna enkätundersökning kommer att tjäna, inte bara mig och andra intresserade forskare utan främst araméerna/syrianerna själva.

Med vänliga hälsningar
Marta Wozniak

Klicka här för att komma till enkäten

Översatt av Emanuel Barhaido