Till våra kära, andliga och vördade, cor-episcopos och munkar, präster och diakoner och diakonissor, lärare och alla församlingsråd för män och kvinnor och för ungdomar, samt alla övriga syrianska organisationer; till alla troende i vårt välsignade stift bevarade i Guds nåd.

Herrens frid och faderliga välsignelser i Herren till er alla. I samband med dessa dagars högtider – Herrens födelse, nyår och Herrens dopdag – vill vi önska er allt gott. Med änglarna i himlen och herdarna i Betlehem, de som på vårt syrianska språk, förkunnade födelsens glädjerika bud och prisade Gud, vill vi prisa: ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland dem som har hans välbehag. Med dem förkunnar vi vår Herre Jesu Kristi, Guds Sons födelse: Gud har inkarnerats och blivit människa.

”Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud.”

Våra älskade, vi kristna tror att Jesus Kristus är Gud vilket illustreras på följande vis: Om vi tar lite vatten från vattnet i havet och lägger det i ett glas eller ett kärl så kallar vi ändå det som finns i glaset respektive kärlet för vatten, alltså vatten av vatten. Om vi tar ljus från ett tänt ljus till ett annat ljus så kallar vi det ljus av ljus. Och om ljuset eller en stråle från solen lyser genom ett fönster in i rummet i ett hus så kallar vi också det ljus av ljus. Det kan också förklaras som olja av olja eller eld av eld. Om vi lägger lite vatten i ett glas och sedan blandar lite olja i glaset så kommer de aldrig att sammanblandas på samma sätt som vatten och socker. Oljan förblir över vattnet. I denna analogi liknas gudomen vid oljan och mänskligheten vid vatten, som förenades med varandra, alltså mänsklig natur förenades med gudomen i Jesus Kristus som är sann Gud och sann människa.

I den kristna Trosbekännelsen förkunnar vi: ”Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av Jungfrun Maria Gudaföderskan och blivit människa. Och nu har Jesus Kristus, världens Ljus, kommit från Solen som är Gud Fadern. Därför tror vi också på formuleringen, ljus av ljus och sann Gud av sann Gud. Och på detta vis lyder vår tro på Jesus Kristus, vår Gud.

Lovad vare Gud, ty när han skapade himmel och jord och alla skapelser som är synliga och osynliga så skapade han till sist människan till sin egen avbild. Han gav människan, denna sin avbild, ett heligt bud att hålla. Men människan bevarade inte sin helighet och han ärade inte sin Gud och skapare utan dristade sig och bröt mot Guds bud och föll från sitt tillstånd av nåd, dog och blev förslavad under Satan. Men den barmhärtige Guden ville ge livet åt människan och åter ge henne den ursprungliga äran och nåden. Detta visade Gud för sina profeter från början med Andens öga och med olika förebilder och tecken visade han Inkarnationens mysterium, Guds ankomst till världen. Gud ville därför födas som människa, som han själv har skapat, för att åter ge henne livet. Därför kom han till världen, blev människa och föddes och frälste oss och förde oss tillbaka till den ursprungliga äran så som den var i hans himmelska rike.

Våra käraste, med vår kristna tro behöver vi också känna till vår historia och syrianska identitet. Framförallt är det viktigt att vi lär oss och lär ut det heliga syrianska språket, till våra barn och ungdomar. Ty det är genom språket som vi kan veta att vi är ett levande folk och nation. Varje nation känns igen vid sitt språk och det som inte har ett språk räknas inte formellt som ett folk på jorden. Och vi syrianer älskar vårt språk för vår Herre Jesus Kristus talade det med sin heliga mun och helgade det och predikade frälsningen med detta språk. Och därigenom vet vi också att syrianska är det språk som talas i himlen, med vilket Gud talar med sina heliga änglar och med Adam, mänsklighetens fader och med sina profeter; med detta språk talade ängeln Gabriel med prästen Sakaria och bebådade hans son Johannes födelse. Med samma språk bebådade ängeln jungfrun Maria om Herrens Avlelse och med detta språk förkunnade ängeln för herdarna i Betlehem om gossebarnet Jesu födelse. Och vi idag, tillhörande den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och den syrianska nationen kan med all stolthet säga att vi i tusentals år både före och efter kristendomen har talat och talar detta heliga språk. På samma sätt är alla våra böner, kyrkliga, nationella och historiska ordningar – böcker – skrivna på syrianska. Genom detta har vi kunskap om vår identitet och att vi fortfarande är ett folk och en syriansk nation som lever.

Till slut ber vi till den Gud som inkarnerades och av den heliga jungfrun Maria blev människa att han sträcker ut sin fred över hela världen och styrker vårt syrianska folk överallt och räddar vårt syrianska och kristna folk från barbariska folkgruppers vrede i trakterna i Irak, där de mördas utan barmhärtighet, de förföljs och sätts i trångmål av dem så att de ska lämna sina fäders land. Detta skedde också mot vårt folk i Turabdin och mot alla kristna i Turkiet. Idag finner vi också att de i Turkiet vill med tvång konfiskera vårt folks marker i Turabdin, och framförallt i den Helige Gabriels kloster men också allmänt för de andra klostren och deras heliga marker.

Vi ber att ni får fira glädjens och godhetens högtider många år framöver. Vi ber om välsignade högtider för vår Patriark, Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I och resten av prästerskapet i den syrisk ortodoxa kyrkan i hela världen. Herrens Nåd vare med er alla.

Dioscoros Benjamin Atas Patriarkalisk ställföreträdare i Sverige

Översättning: Gabriel Bar-Sawme, Västerås den 24 december 2008